Enskilda tjänster

UPM Samfällda skogar

​Är du intresserad av ett bekymmersfritt och lönsamt skogsinnehav? Anslut din egen skogsfastighet till UPM Samfällda skogar, där våra experter vårdar den samfällda skogen och sköter om trädbeståndets produktionsförmåga för dig. Som delägare i samfälld skog får du enkelt en regelbunden inkomst från den samfällda skogens virkesförsäljning.

​Samfällda skogar sköts och används utgående från en skogsbruksplan, med målet att producera virke vars försäljning ger delägarna maximal nytta. Som delägare i en samfälld skog deltar du i en större skogshelhet som skapar goda förutsättningar för att förbättra skogsbrukets lönsamhet. När du ansluter dig får du andelar i den samfällda skogen som motsvarar värdet av området som ansluts.

Vill du ha bekymmersfri inkomst som delägare i UPM Samfällda skogar?

  • Det är lätt att ansluta sig till samfällda skogar och värderingen av din skog för andelar i den samfällda skogen sker på ett tillförlitligt sätt. 
  • Våra experter vårdar den samfällda skogen och sköter om trädbeståndets produktionsförmåga för dig. 
  • Vi ger dig en avsättningsgaranti på virket och de samfällda skogarna får ett konkurrenskraftigt pris för virket oberoende av konjunkturläget.
  • Andelar i samfälld skog är också ett bra alternativ för jämn fördelning vid generationsväxling utan fastigheten styckas i små bitar. För den yngre generationen är andelar i samfälld skog en populär och lönsam skogsinvestering. 
  • Skog som ägs av ett dödsbo eller en sammanslutning kan också anslutas till samfällda skogar, vilket gör det lätt för fastighetsägarna att dela på inkomsten som erhålls från den samfällda skogen. 
  • Andelar i samfälld skog kan också säljas på den fria marknaden.

Detaljerad produktbeskrivning

UPM Samfällda skogar sköts och förvaltas av en skogsexpert. Målet är en effektiv virkesproduktion som delägarna har maximal nytta av och en mångsidig användning av skogarna. 

UPM Samfällda skogar omfattas av UPM Skog Partnerskapsavtal. Detta säkerställer att de samfällda skogarna sköts på ett ändamålsenligt sätt enligt skogsbruksplanen och att de samfällda skogarna oberoende av konjunkturläget får ett konkurrenskraftigt pris för det virke de säljer. Enligt avtalet ger UPM en pris- och avsättningsgaranti på virket som säljs ur en samfälld skog och den samfällda skogen ger UPM företräde som virkesköpare. 

De samfällda skogarna rapporterar skogens investeringsavkastning årligen. 

De samfällda skogarnas officiella namn är:

  • Östra Finlands samfällda skog
  • Mellersta Finlands samfällda skog
  • Västra Finlands samfällda skog
  • Österbottens samfällda skog

Villkor

Aktuella uppgifter om skogstillgångarna är en förutsättning för en tillförlitlig värdebestämning när skogen ska anslutas. I anslutningssituationen beräknas det skogsekonomiska värdet både på den samfällda skogen och på området som ska anslutas till den samfällda skogen med samma metod och på samma beräkningsgrunder. För att beräkna värdet används avkastningsvärdemetoden. Metoden innefattar inte korrigeringsfaktorer som beror på prövning. Avkastningsvärdemetoden är en värdebestämningsmetod som också används av myndigheterna (Lantmäteriverket). Värdebestämningen förutsätter att uppgifterna om figuren och trädbeståndet överförs till UPM:s datasystem.

Den samfällda skogen och skogsägaren ingår ett avtal om fastighetsområdet som ska anslutas till den samfällda skogen. Uppgifterna om trädbeståndet i området som enligt avtalet ska anslutas inventeras och skogsägaren får som grund för beslutsfattandet besked om antalet andelar i den samfällda skogen. Skogsägaren får också kalkyler över värdet på både den samfällda skogen och skogsfastigheten som ska anslutas. Skogsägaren kan alltid utan att behöva ange någon orsak häva avtalet om anslutning till den samfällda skogen innan ansökan om lantmäteriförrättning görs.

Om skogsägaren godkänner antalet andelar i den samfällda skogen lämnas en ansökan till lantmäteribyrån om anslutning av området till den samfällda skogen. Det överenskomna antalet andelar bekräftas genom en lantmäteriförrättning som gäller anslutning av området.

Prisuppgifter

I avtal om anslutning av ett område till UPM Samfällda skogar står den samfällda skogen för kostnaderna för inventeringen av trädbeståndet och beräkningen av andelarna samt för arvoden för skötsel av ärendet. Utgifterna för lantmäteriförrättningen i samband med anslutningen betalas med statsmedel.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Samfällda skogar kan du klicka på knappen Tilläggsuppgifter nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig. 

   
Tilläggsuppgifter
 

 Ladda ner broschyren