Tips för virkeshandel

Värdet stiger när skogen vårdas

​Din skog behöver vård och avverkningar för att utvecklas till en värdefull stockskog. En aktiv skogsvård förkortar omloppstiden så att du kan avverka tidigare och förnya skogen med nya plantor. Genom att investera i skogsodling och plantskogsskötsel får du avkastning på investeringen i form av fördubblade avverkningsinkomster under skogens omloppstid. 

Vårdåtgärder och gallringar vid rätt tidpunkt förbättrar skogens avkastning. På så sätt belönas skogsägaren med större intäkter från virkesförsäljning både under gallringsavverkning och under slutavverkning. Vid sidan av god avkastning ger en god skogsvård också ökad mångfald och större rekreationsvärde i skogen.

Se avkastningen på en exempelskog nedan, då vårdåtgärderna och avverkningarna utförs i rätt tid.

Utgångspunkt: Granskog på frisk mo i mellersta Finland. 
Skogsägarens målsättningar: ekonomisk vinst, rekreation, skogen som arv till barnen 


Tidig röjning av plantbestånd

 • Ca 5-årigt, meterhögt plantbestånd
 • Plantbeståndet utvecklas och blir livskraftigt.
 • Kostnaderna för senare plantskogsvård blir lägre.

Gallring av plantbestånd

 • Ca 15-årigt, 3-7 meter högt plantbestånd
 • Ökar virkesavkastningen med 30 %
 • Genom att sköta plantskogen får du upp till 100 % större avverkningsinkomster under omloppstiden. 

Förstagallring

 • Ca 35 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 50 m3/ha. 
 • En god tidig vård ger belöning i form av avverkningsinkomster redan vid den första gallringen. 

Gallring

 • Ca 50 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 70 m3/ha
 • Du får inkomster och säkerställer en lönsam slutavverkning.

Förnyelseavverkning

 • Ca 70 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 330 m3/ha
 • Avverkningsinkomster över 15 000 €
 • Årlig medeltillväxt under omloppstiden 6,5 m3/ha 

Vårda din skog så att den mår bra och förblir lönsam. Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok som hjälper dig att välja rätt när det gäller vilka slags vårdåtgärder och avverkningar som ska utföras i din skog vid olika tidpunkter. Bekanta dig med UPM Skogsbruksplan och de möjligheter som den virtuella planen medför. Din skogskundansvariga berättar gärna mer om potentialen hos just din skog.