FSC®-certifiering – frågor och svar

FSC-certifiering är en av UPM:s skogstjänster för privata skogsägare. Vad innebär certifiering och varför är det ett bra beslut att ansluta sig till FSC-gruppcertifikatet?  UPM Skogs kundchef Eija Kuusisto svarar på frågor om skogscertifiering.

Hur kan certifiering förklaras på ett enkelt sätt?

Med certifiering kan man offentligt bevisa att skogarna sköts på ett hållbart sätt. Certifikatet är en garanti för kvalitet som konsumenten och användaren av slutprodukten kan lita på. Finländska skogar har certifierats redan i drygt tio år. Det dominerande certifieringssystemet är PEFC, som nästan alla finländska skogsägare hör till. Ett alternativ till detta system är FSC-skogscertifieringstjänsten som UPM utvecklat för privata skogar. Verksamheten grundar sig på gruppcertifiering som sköts av UPM.  Läs mer om FSC.


Hur skiljer sig FSC- och PEFC-certifieringen från varandra?

Många principer är de samma i båda certifikaten. Skillnaderna gäller bland annat den erforderliga skyddsytan, till exempel skyddszoner, eller åtgärder i grundvattenområden. Många krav i certifikaten uppfylls redan genom att skogslagen följs. Till exempel kravet i FSC på skydd av fem procent uppfylls lätt. För det mesta behöver skogsägarna inte separat inrätta skyddsområden – områdena måste bara kartläggas omsorgsfullt. Med hjälp av skogsbruksplanen fastställer UPM att kravet uppfylls.

Varför gör en privat skogsägare klokt i att ansluta sig till UPM:s FSC-gruppcertifikat?

De viktigaste orsakerna torde vara ekonomisk nytta och säker avsättning på virket oberoende av marknadssituationen. Certifierat råmaterial krävs i synnerhet på den internationella marknaden. Efterfrågan på certifierat virke är garanterad.

Skogsägaren kan få ett FSC-certifikat för sina skogar genom att ansluta sig till UPM:s gruppcertifiering. Detta är ett enkelt sätt att säkerställa att skogen sköts och används på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt. 30 000 hektar privata och samfällda skogar har redan anslutits till FSC-gruppcertifikatet. FSC-gruppcertifikatet omfattar också de samfällda skogar som UPM har bildat.

Är UPM:s egna skogar certifierade?

Alla skogar som UPM äger är certifierade. UPM:s skogar i södra Finland har beviljats ett skogsägarspecifikt FSC-certifikat, sammanlagt för cirka 400 000 hektar. Skogscertifieringen är en viktig del av UPM:s miljöstrategi men också ett viktigt verktyg globalt för att främja en hållbar användning av naturresurserna.


Vill du veta mer om skogscertifiering? Kontakta din egen skogskundansvariga.