UPM är redo att avverka stormfällen

Arbetet med att avlägsna stormfällda träd från ellinjer, körstråk och tomter, där stormarna Tapani och Hannu dragit fram pågår fortfarande. UPM Silvestas skogsarbetare och UPM:s maskinentreprenörer har medverkat i dessa avverkningar allt sedan annandag jul. Vi har i hela Finland en bra beredskap att erbjuda också röjningstjänster på stormfällen, såväl åt elbolag och väglag som åt privatpersoner. Andra stormskadade områden kan man komma åt att hantera i den mån skadorna uppskattats och virkeskontrakt uppgjorts med skogsägarna.
Skogsbolagen presenterade som ett önskemål, att myndigheterna genast skulle göra flygfotograferingar av de värst stormdrabbade landskapen och byarna. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om flygfotografering i trakterna av Säkylä och Vittis, där det uppskattas att stormen har fällt över en miljon kubikmeter skog, gör att de skadade objekten hittas snabbare. Att avgränsa stormskadeområdet för avverkning är också säkrare och effektivare från ett flygfotografi än i terrängen bland kullvälta trädstammar. Det är svårt att upptäcka stormobjekt på längre avstånd från transportleden och dessutom försvårar kullfallna trädstammar körning på en del av skogsvägarna ännu i någon mån. Flygfoton hjälper även våra virkesköpare att ta kontakt med skogsägarna och erbjuda hjälp med avverkningen av stormobjekt.
 
Kännetecknande för vinterstormarna var spridda stormfällen av stora enskilda träd och nyligen gallrade stämplingar, tvärtemot de virvelstormar som orsakade totalförstörelse sommaren 2010. Det förekommer förstås också många större skadeområden. För skogsägaren gäller det att kartlägga även eventuella enstaka skador och tillsammans med virkesköparen fundera på vilka åtgärder som lämpar sig bäst.
 
”Vintern ger förstås tilläggstid när det gäller drivningen av stormskadade träd, eftersom virket då inte blir förstört”, konstaterar ansvarige direktören för UPM:s virkesanskaffning i Norra Europa, Pekka Rajala. ”Ändå lönar det sig för skogsägaren att ta kontakt med branschens aktörer utan dröjsmål, därför att utlovade snöstormar försvårar skadeuppskattningarna och drivningen av fällda stammar och stamdelar. I växtperiodens början i medlet av maj finns risk för att vindfällena förlorar i värde på grund av blånad och andra insektskadeangrepp. I genomsnitt föreligger det en mindre risk med oskadade kullvälta stammar där rotkontakten med marken har bevarats.”
 
”UPM:s virkesköpares telefoner började ringa redan strax efter annandag jul. Och själva började vi redan på annandagen skapa beredskap för virkesköp från stormobjekt och överföra nödvändiga drivningsresurser till de mest stormdrabbade områdena”, berättar Tero Nieminen, som är ansvarig för virkesinköp av privata skogsägare i Finland. ”Ifall stormskadorna visar sig att vara mer utbredda, har UPM:s skogsservicekunder företräde, när vi besluter om köp- och drivningsmöjligheter av stormobjekt. Men förstås strävar vi till att betjäna också andra skogsägare inom ramarna för våra möjligheter. Dessutom ger vi förtur till stämplingar med virkesslag som lättare förfars, såsom stockträd och slipgran, för att minimera en värdeminskning på grund av förstört virke på våren.”
 
”Landskapen som denna gång drabbades av stormen ligger mitt i UPM:s virkesanskaffningsområde, där bolagets fabriker med störst virkesanvändning och även andra fabrikskunder finns, vilket underlättar för oss att hitta leveransadresser till stormvirket. Drivningsordningen på våra stämplingar måste i detta läge omarbetas, så att stormvirket får utrymme inom drivningskvoterna.”
 
”Virkets pris är naturligtvis av intresse för skogsägaren. Prisnivån bestäms ändå av efterfrågan och utbud på marknaden. På förhand är det omöjligt att sia om stormens prispåverkan, eftersom volymen på stormskadevirke som bjuds ut, timingen och kvaliteten ännu är stora frågetecken”, konstaterar Rajala. ”På stormskadeområdena bör också graden av beståndens skador samt de tekniska svårigheter som stormen förorsakat drivningen beaktas i prissättningen”.
 

”Skogsägarens stormskadeförsäkring, ifall det råkar finnas en sådan, ersätter värdeminskningen i dessa fall”, säger Nieminen. ”Vi hjälper också skogsägarna med att göra skadeanmälan och i sinom tid med att bilda en ny trädgeneration på förstörda objekt.”

 

Kontakter till din egen skogsexpert i KONTAKTINFO.