UPM har verktyg som tryggar mångfalden

​UPM:s utbud av skogstjänster tillgodoser också servicebehoven hos en skogsägare som betonar naturvärden. Naturvårdsprojekt i bolagets egna skogar och deltagande i riksomfattande samarbetsnätverk via programmet METSO har gett UPM kompetens i frågor som gäller skötsel av skogsnaturen. Den enskilda skogsägaren har tillgång till denna kompetens via våra naturvårdstjänster.

Vårt tjänsteutbud består av naturinriktad skogsplaneringsservice samt planering och genomförande av enskilda naturvårdsåtgärder. Till utbudet hör också utvärdering och förmedling av METSO-livsmiljöer som lämpar sig som skyddsobjekt vid handel med naturvärden inom ramen för METSO-programmet.

UPM har ingått avtal med de regionala ELY-centralerna om att agera som beredare. För den enskilda skogsägaren innebär detta att om han eller hon vill bjuda ut ett eget naturobjekt som skyddsobjekt inom METSO kan skogsägaren direkt ta kontakt med UPM:s skogsexpert. Skogsexperten bedömer objektets lämplighet och gör en offert som baserar sig på trädbeståndets värde i ett objekt som uppfyller urvalskriterierna. METSO-programmet genomförs också med naturvårdsprojekt. Skogsägaren kan få finansiering för enskilda naturvårdsåtgärder inom ramen för METSO-programmet.

Samarbetsnätverk som består av olika aktörer inom skogsbranschen är projekt vars mål är att främja och utveckla naturvården i ekonomiskogar. Verksamheten pågår i ett flertal samarbetsnätverk och UPM deltar i fyra av dessa. Temana för dessa projekt är brända livsmiljöer, lavskrika (Perisoreus infaustus), ekologiska förbindelser på regionnivå samt stor vattenödla (Triturus cristatus) i ett föränderligt klimat.  

För UPM är METSO och dess samarbetsnätverk ett utmärkt sätt att i praktiken genomföra bolagets internationella mångfaldsprogram i Finland. Största delen av Finlands skogar är ekonomiskogar och därför är naturvården i ekonomiskogar av avgörande betydelse för att vi ska kunna bevara mångfalden i våra skogar. UPM vill vara med och utveckla det nuvarande skogsbruket där tryggandet av naturvärden i ekonomiskogar är en viktig del av en hållbar och lönsam virkesproduktion.