Exakt information om virkestillgångarna med laserskanning

​UPM har tagit sin inventering av skogstillgångar till en ny nivå under de senaste åren. Med hjälp av laserskanning som görs ur ett flygplan är uppgifterna som kan användas som grund för skötseln av skogsegendomen allt mångsidigare och exaktare.

Sedan 2008 samlar UPM in uppgifter om skogstillgångar i huvudsak med hjälp av laserskanning.  Denna modell som lämpar sig för skogsbrukets behov började utvecklas i slutet av 1990-talet.
- Uppgifter om skogstillgångar har samlats in årligen på cirka 150 000 hektar och inom tre år har bolagets hela skogsareal skannats, uppskattar UPM Skogs skogsplaneringschef Janne Uuttera.

Inventeringen av uppgifterna om skogstillgångar med hjälp av laserskanning ger exaktare uppgifter än en traditionell inventering i terrängen. Ett mätfel under en terrängmätning kunde, beroende på den som utförde mätningen, vara till och med 30 procent, men med laserskanning är resultatet av jämn kvalitet med mindre mätfel än tidigare.

Laserskanning och samtidig digital flygfotografering görs sommartid. En laser som använder gps-positionsbestämning finns i ett flygplan som flyger på ett par kilometers höjd över objektet och skickar laserpulser mot marken. En del reflekteras tillbaka till mottagaren.

Utgående från uppgifter som samlats in på detta sätt kan man få exakt information om krontakets struktur i trädbeståndet med hjälp av pulstiden, sändningsriktningen och sändaren. I genomsnitt skickas 0,5–1 pulser per kvadratmeter. Iakttagelser görs både av trädtopparna och marken och med hjälp av denna information kan man fastställa trädens längd, antal och kvalitet.

Ett digitalt flygfoto kompletterar uppgifterna

Enbart en laserskanning ger inte ett tillförlitligt mätresultat för enskilda trädslag. Därför behövs också ett digitalt flygfoto av området som ska inventeras för att man ska kunna få noggrannare uppgifter för enskilda virkesslag. När informationen som erhållits med laserskanning och informationen från flygfoton förenas med den information som samlats in från skogssampel i terrängen, dvs. provytor, får man en ännu exaktare bild av virkesförrådet i varje skogsfigur. Om laserskanning utförs med jämna mellanrum får man exakta uppgifter också om trädbeståndets tillväxt. Uppdaterade uppgifter om skogstillgångarna är ett viktigt verktyg när framtida skogsvårdsåtgärder ska planeras.

Beträffande inventering av skogstillgångar är UPM bland de främsta i världen.
- Finland hör utan tvivel till föregångarna i branschen och UPM går i spetsen för utvecklingen i Finland, säger skogsplaneringschef Uuttera stolt.

Fördelar med laserskanning
• Kostnaderna per skogshektar är mindre än hälften av den traditionella terränginventeringen.
• Jämn kvalitet på arbetet, inga skillnader mellan mätningsmännens resultat.
• Stora ytor kan inventeras samtidigt.
• Liten felprocent

Text Pekka Moliis | Illustration Väinö Teittinen