UPM bildar fyra samfällda skogar på olika håll i Finland

UPM bildar fyra samfällda skogar på landskapsnivå och använder sammanlagt cirka 2 000 hektar av bolagets skogsfastigheter som grundkapital.

​UPM Samfällda skogar kommer att finnas i västra Finland, östra Finland, mellersta Finland och Österbotten i närheten av de av bolagets fabriker som använder mycket virke.

Genom att bilda samfällda skogar främjar UPM ett aktivt skogsinnehav, vilket bidrar till en jämnare tillgång till virke på marknaden och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Målet är också att förhindra styckning av fastigheter.

En skogsägare kan ansluta sin egen skogsfastighet till den samfällda skogen och får då andelar i den samfällda skogen som motsvarar värdet av fastigheten. I de samfällda skogarna förenas effektiv virkesproduktion och hållbart skogsbruk med skogarnas rekreationsanvändning. Delägarna erhåller regelbundet avkastning från försäljningen av virke i den samfällda skogen.

Marknadsföringen av UPM:s samfällda skogar inleds hösten 2011 och då kan också förhandlingar om att ansluta nya skogsfastigheter till de samfällda skogarna inledas.

- Att ansluta skog till den samfällda skogen är ett alternativ för skogsägarna som lönar sig att beakta, till exempel när man vill att skogsfastigheten ska vara en del av en större helhet. Den samfällda skogen lämpar sig också för dödsbon och i samband med generationsväxlingar då man inte vill stycka fastigheten i små delar, säger chefen för juridiska tjänster Heikki Kalvila på UPM:s Norra Europas skogsaffärsverk.
- De skogsägare som har anslutit sin skogsfastighet till den samfällda skogen får en regelbunden inkomst och kan utnyttja ett allt större skogsområde för rekreation.

En skogsfackman ansvarar för skötseln och förvaltningen av UPM Samfällda skogar. Målet är en effektiv virkesproduktion och ett mångsidigt bruk av skogarna som gagnar delägarna så mycket som möjligt.

Tilläggsinformation: Chef för juridiska tjänster Heikki Kalvila, p. 0204 16 4712, heikki.kalvila(at)upm.com