UPM deltar i projektet Boreal myrmarksnät-LIFE i Mellersta Finland

​Joutsenneva och Mäntyneva i Pihtipudas är myrområden i UPM:s ägo som hör till nätverket Natura 2000.  På myrarna pågår ett samarbetsprojekt som hör till projektet Boreal myrmarksnät-LIFE. UPM samarbetar med Forststyrelsen, Mellersta Finlands ELY-central och Jyväskylä universitet. Projektet Boreal myrmarksnät-LIFE har som mål att bevara myrnaturens mångfald. Projektet finansieras av Europeiska kommissionen.

​Helheten som myrarna Joutsenneva och Mäntyneva bildar har bevarats så gott som opåverkad av människan. Till arterna som påträffas här hör hotade växtarter såsom ängsnycklar. Myrkantzonerna har dock en gång i tiden dikats. De dikade områdena restaureras genom att diken fylls igen och dammar byggs. På så sätt återställs myrarnas vattenhushållning till naturtillstånd. Ställvis avlägsnas också träd. Till följd av dessa åtgärder vattenmättas myrarna och arterna som är typiska för myrarna kommer småningom tillbaka.

I närheten av projektområdet finns den gamla skogen Lamminahorinne. Dessa objekt, som har ett betydande naturvärde, utgör tillsammans Tervakangas naturskyddsområde som ägs av UPM.

Pihtipudasområdet är det hittills största, privatägda myrrestaureringsobjektet i Finland som Forststyrelsen genomför. Institutionen för bio- och miljövetenskaper vid Jyväskylä universitet följer upp verkningarna av åtgärderna.  Den erhållna kunskapen kan senare utnyttjas i andra motsvarande projekt.

Läs mer i Metsän henki -digipaper s. 6.