Metsiemme harjukasveja - UPM Metsän luontojuliste

UPM Skogs nya naturaffisch presenterar åsväxterna i våra skogar

UPM Skog har utökat sin populära serie med naturaffischer med en ny affisch och ett tillhörande guidehäfte. Temat är denna gång åsväxterna i våra skogar.

​På åsarna påträffas typiska arter som har anpassat sig på olika sätt till sin livsmiljö.  Åsväxterna skuggas i synnerhet av träden, vilket gör att även andra skogsarter kan föröka sig på åsen. Antalet åsarter minskar eftersom de är dåliga konkurrenter. När kärlväxterna, som är typiska åsväxter, minskar blir också de insekter som bundit sig till växterna färre och kan till sist försvinna från området.

Tillsammans med olika intressegrupper har UPM aktivt deltagit i projekt vars syfte är att trygga åsarternas livsmiljöer. Läs mer om UPM:s utplanteringar av nipsippan som en del av åsprojektet.
 
Målet är att hitta praktiska metoder som lämpar sig för åsar. Vi försöker trygga arterna genom att fälla träd, bearbeta marken eller undvika bearbetning. Resultaten har varit lovande både beträffande utvecklingen av metoderna och de erhållna resultaten. Det finns ännu mycket arbete kvar, berättar UPM Skogs miljöchef Sami Oksa.

Åsväxterna i våra skogar är redan den 12:e affischen i UPM Skogs populära affischserie. Bilderna på affischen har ritats av Juha Ilkka.

Ta en titt på den nya naturaffischen och guidehäftet i pdf-format. Du kan hämta affischer och guidehäften på UPM:s skogsservicekontor. Kontaktinformationen till kontoren hittar du här

UPM Skogs tidigare naturaffischer och guidehäften hittar du i skogsbiblioteket i UPM Skogsvärld - UPM Skogs publikationer - affischer.