Vanerikoivu

Den utvidgade och moderniserade delen av UPM:s fanerfabrik i Nyslott invigdes

UPM:s förnyade fanerfabrik i Nyslott har invigts. Tack vare den effektiverade fanerproduktionen är efterfrågan stor på björkstock av god kvalitet speciellt i Östra, Mellersta och Södra Finland.
- Den utvidgade och moderniserade fanerfabriken i Nyslott representerar modern fanertillverkning när den är som bäst. I enlighet med UPM:s Bioforetänkande har fabrikens miljö- och energieffektivitet samt säkerheten i arbetsmiljön förbättrats betydligt. Energin som behövs för tillverkningen kommer nästan helt från förnybara energikällor. I energiproduktionen utnyttjas också träavfallet som uppkommer vid fanertillverkningen och det uppstår inget fast avfall vid tillverkningen, berättade direktören för UPM:s affärsverksamhetsgrupp Tekniska material, Jussi Vanhanen, i sitt festtal.

Den slutförda utvidgningen och moderniseringen är en del av omorganiseringen av den mekaniska träförädlingsverksamheten i Finland som UPM genomförde 2009. Målet med organiseringen har varit att förbättra faneraffärsverksamhetens konkurrenskraft på lång sikt och öka förädlingsvärdet på produkter som tillverkas i Finland.

Under utvidgnings- och moderniseringsprojektet fick fabriken en helt ny produktionshall och största delen av den befintliga produktionsutrustningen moderniserades och omorganiserades. Även fabrikens grundläggande infrastruktur såsom el- och värmedistribution förnyades i stor omfattning. Förutom den ökade produktionskapaciteten och produktionseffektiviteten har fabrikens arbetssäkerhetsnivå och arbetsförhållanden förbättrats betydligt.

Innovationer och produktutveckling har alltid haft en central roll både i UPM:s och dess föregångares verksamhet. Specialfanerens andel av den totala produktionen är betydlig.

UPM köper gärna fanerbjörk som råmaterial till sina högklassiga fanerprodukter särskilt i Östra, Mellersta och Södra Finland.  Läs mer om uppköp av fanerbjörk eller kontakta din egen skogsexpert direkt.