Puukaupan aika

När är det ur skogens synvinkel rätt tid för en virkesaffär?

Om avverkning behövs i skogen är det bäst att inte skjuta upp virkesaffären. Avverkningar som flyttas fram leder till ekonomiska förluster för skogsägaren.

​I slutet av omloppstiden kan trädbeståndets värdetillväxt till och med bli negativ och då tas stockar till vara som massa- eller energivirke till följd av att de ruttnat eller torkat stående. När trädbeståndet är tillräckligt gammalt och grovt och tillväxten har avtagit är det dags för en förnyelseavverkning. En förnyelsemogen skog bör inte lämnas kvar utan förnyas genom slutavverkning och livskraftiga plantor.

När skogen blir gammal avtar trädbeståndets tillväxt och livskraften försvagas. Samtidigt blir träden känsligare för olika skador såsom rotticka, granbarkborreskador och stormfällen. Om det finns tecken på svamp- eller insektskador i din skog ska du handla snabbt och planera avverkningsåtgärder som skogen har mest nytta av.

Syftet med gallringar är att skogsbeståndets virkesproduktionsförmåga koncentreras på friska individer av god kvalitet och önskat virkesslag. Om gallringarna skjuts upp växer sig träden inte grova och risken för insekt-, snö- och stormskador ökar. Gallringar görs vanligen två gånger under skogens omloppstid. Gallringar som utförts i rätt tid ger de träd som får växa vidare mer utrymme och gör att träden snabbare blir grova.


Nu är det dags att göra ett besök i den egna skogen och fastställa avverknings- och vårdbehoven. Din UPM skogskundansvariga ger dig sakkunniga råd för att din skog ska må bra. Din närmaste skogskundansvariga hittar du enkelt med hjälp av kontaktinformationssökningen. Kontakta oss.