taimikonhoito

Varför är rätt tidpunkt så viktig i plantskogsskötsel?

​Det lönar sig inte att skjuta upp plantskogsskötseln eftersom en försening på ett år kan kosta skogsägaren upp till 100-200 euro per hektar. Summan beror på trädslaget, växtplatsen och plantskogens utvecklingsskede. Förlusterna i virkesproduktion kan vara flerfaldiga jämfört med den omedelbara kostnaden.

​Arbeten som samlas på hög under årens lopp innebär tilläggskostnader då de snabbväxande lövträden tar över och plantskogen blir tät. En gallring med röjningssåg eller maskin blir arbetsammare och dyrare ju tätare och buskigare plantskogen är. Fördröjd plantskogsskötsel kan till och med leda till att plantskogen måste skötas en extra gång.

Den andra delen av kostnaderna för fördröjd plantskogsskötsel består av förlorade rotsprisinkomster för en växande skog, som kan vara flerfaldiga jämfört med de omedelbara tilläggskostnaderna.

Lövträdens skugga och en alltför tät skog hindrar odlingsplantornas tillväxt. I en oröjd plantskog är tillväxten hos gran 20-30 procent mindre och hos tall 30-40 procent mindre än i en röjd plantskog.

Det är inte bara tillväxten som blir långsam, trädbeståndets kvalitet blir också sämre. I en orörd plantskog blir träden smala. Den förväxande, täta lövträdsslyn slår i vinden mot barrträdsplantorna och orsakar toppskador. Slyn ökar också älgskadorna i tallbestånd. Om plantskogen inte sköts, är det heller ingen som väljer vilka högklassiga odlade träd som ska stå kvar och vilka skadade träd som ska gallras bort. Avverkningen skjuts på framtiden och omloppstiden förlängs.

Plantskogsskötsel vid rätt tidpunkt gynnar plantornas tillväxt. Genom att röja och gallra plantskogen garanterar skogsägaren en framgångsrik skogsodling och därigenom en lönsam skogsodlingskedja.