Metsänlannoituksella metsä kasvamaan. UPM Metsänlannoitus.

Skogshälsningar från Kuopio – Skogsgödsling ger tillväxt

​Skogshälsningar från Savolax-Karelen – Skogsgödsling ger tillväxt
Träden behöver solljus, vatten och näringsämnen. Tillväxten beror på tillväxtfaktorerna och deras antal och förhållanden. I skogen bestäms tillväxten av den lägsta tillväxtfaktorn. Tillväxtökande gödsling och vitaliseringsgödsling är en lönsam investering i din skog.  

Träden behöver 16 näringsämnen i tillräcklig mängd och i rätt proportion. På momarker begränsas tillväxten av borbrist, på myrar av fosfor, kalium och mikronäringsämnen, framför allt bor. Behovet av näringsämnen ökar när trädbeståndet ökar och tillväxten förbättras.

Skogsgödsling ökar trädbeståndets tillväxt – det växer mer träd än tidigare. Träden blir snabbare grova. Detta betyder att mängden värdefullt timmer är större än tidigare och träden kan avverkas flera år tidigare. Lönsamheten ökar speciellt av att inkomsterna fås tidigare och av att virket som säljs har ett högre värde.

En del av skogsgödslingen görs för att värna om skogens hälsa.  Bristen på näringsämnen minskar trädens tillväxt och orsakar defekter.  Defekterna minskar trädens värde. Till exempel i Östra Finland är träd med flera toppar ett tecken på det typiska gisslet på mineraljordar, borbrist.  Detta leder till s.k. sprötkvistar som inte är önskade egenskaper i sågtimmer. Med andra ord leder felen som beror på näringsämnesbrist till minskade inkomster.  

Det är klokt att kontrollera skogens livskraft tillsammans med en skogsexpert från UPM.   Om det finns tecken på sådant som försämrar trädens tillväxt eller kvalitet kan vi föreslå åtgärder som främjar skogens hälsa och trädbeståndets tillväxt. Läs mer om UPM:s tjänst Skogsgödsling.


Mika Wahlman


Mika Wahlman är UPM Skogs virkeshandelsexpert i Kuopio.