Skogsägaren avgör hur skogen ska skötas

​Den nya skogslagen, som ger skogsägaren större friheter men även mer ansvar, trädde i kraft i början av 2014. Behovet att reformera lagen från 1996 orsakades såväl av den globala världsekonomins konjunkturer och skogsindustrins kraftiga strukturomvandling som av de förändringar som skett i skogsanvändningen samt i samhällets och skogsägarnas värderingar. Den nya lagen medförde många alternativa skogshanteringsmetoder vid sidan av den likåldriga skogsodlingen.

​”Skogsägarens värderingar och skogsägandets målsättningar varierar”, konstaterar UPM:s skogskundansvariga Olli-Pekka Eskelinen. ”Vi diskuterar alltid dessa med kunden innan vi ger en offert på virkeshandel och skogsvårdsåtgärder. Vår målsättning är att skapa kundens drömskog. Vi förklarar naturligtvis också effekterna av de olika arbetssätten på skogen på lång sikt”, fortsätter Eskelinen.

UPM:s personal och företagare är experter

UPM:s personal och företagare är utbildade i att planera och utföra avverkningar och skogsvårdsåtgärder enligt den skogshanteringsmetoden som skogsägaren väljer.

”Vi utbildade och testade vår egen personal i de nya avverkningsmetoderna på modellstämplingsposter i bolagets egen skog redan innan lagen trädde i kraft”, berättar Eskelinen. ”Dessutom deltog vår personal och våra företagare under 2014 flitigt i de utbildningsevenemang som Skogscentralen anordnade.
Vi har ändå inte ännu kunnat utöka vår erfarenhet av de nya avverkningsmetoderna i privata skogar i bred skala. Endast några kunder har tillämpat de nya metoderna”, säger Eskelinen.

”Inom skogshantering sker förändringarna tydligen långsamt och de flesta skogsägare litar på lönsamheten i likåldrig skogsodling”, berättar Eskelinen. ”Det är också den huvudsakliga metoden i bolagets skogar, trots att vi också tillämpar olikåldrig skogsodling på specialområden.”

Grovt, högklassigt virke önskas

Vid virkesköp utgår stämplingspostens prissättning från marknadspriset, som påverkas av utbud och efterfrågan. Dessutom påverkas priset av det avverkade virkets mängd, grovlek och kvalitet samt avverknings- och transportkostnaderna.

200_Eskelinen-Olli-Pekka.jpg”Själv köper jag kontinuerligt in alla virkesslag från privata skogsägare i norra Villmanstrand och största delen av virket går till UPM:s sågverk i Kaukas. Sågverk, pappers- och massafabriker vidareförädlar virket till nyttiga produkter”, berättar Eskelinen. 

”På fabriksområdet används årligen omkring 5 miljoner m3 furu- och grantimmer samt massaved från björk och barrträd. Dessutom levererar vi energived till Kaukaan Voimas biokraftverk. Virkesefterfrågan är jämn i området, liksom även hos våra övriga fabriker på olika håll i Finland”.

”Kvaliteten på virket är av yttersta vikt”, betonar Eskelinen. ”Högklassigt virke kan effektivt förädlas av våra fabriker. Om skogen sköts dåligt eller inte alls, ger den inget kvalitetsvirke. Det lönar sig alltså att satsa på aktiv skogsvård, oberoende av skogshanteringsmetod.”

Mer information får du av våra skogskundansvariga, antingen där du bor eller där din skog finns.

Se kontaktuppgifter »
Skicka en kontaktbegäran på webben»
Ring nummer 0204 16 121