metsänlannoitus tuo lisätuottoa

Skogsgödsling ger merintäkt

​När skogen gödslas ökar trädbeståndets tillväxt. Träden blir snabbare grova. Andelen värdefulla stockträd ökar och träden kan avverkas många år tidigare. Skogsbrukets lönsamhet förbättras i och med att skogsägaren får inkomster tidigare och värdet på virket som säljs stiger.
​Träden behöver näringsämnen i tillräcklig mängd och i rätt proportion. På momarker begränsas tillväxten närmast av kvävebrist, på torvmarker av bristen på fosfor, kalium och mikronäringsämnen såsom bor. Genom att säkerställa näringsbalansen ökar både avkastningen från skogen och skogsbrukets lönsamhet. En enda gödsling kan leda till en merintäkt på hundratals euro per hektar.

Borbristen orsakar tillväxtstörningar och fel på träden både på mineral- och torvjordar.
Ett tecken på näringsbrist är bland annat att träden har fler än en topp. Då uppstår s.k. sprötkvistar som försämrar uttaget av och kvaliteten på sågstockarna.

UPM gödslar årligen cirka 10 000 hektar skog som ägs av bolaget eller dess skogsservicekunder. För gödsling av torvmarker använder UPM granulerad skogsaska. Det långsamt lösliga askgödslingsmedlet återställer näringsbalansen i skogen i upp till 50 år. Med askgödsling får man beroende på torvmark en tillväxt på 30–80 kubikmeter per hektar under de följande 20 åren.

Bedöm hur livskraftig din skog är tillsammans med UPM:s skogskundansvariga. Vi kan erbjuda dig åtgärder som främjar skogens hälsa och tillväxt. Läs mer om UPM:s tjänst Skogsgödsling.

Skogsgödsling är den lönsammaste investeringen i din skog.