Öka stämplingens värde med en askväg som tål menföre

​En långvarig skogsväg som är i bra skick ökar skogsbrukets lönsamhet. Din stämpling blir eftertraktad då virke kan köras ut även under sommaren och menförestid.

​Vår nyaste innovation är en askvägslösning som våra privata skogsägare kan utnyttja. Med hjälp av denna lösning kan skogsvägarna användas även under menföre.
 
Vid användning av aska:
• ökar skogsvägens menföresbeständighet och bärförmåga
• minskar behovet av underhåll
• behåller en väg som byggts med askkross länge sin form
 
Vi är den första aktör som ger även privata skogsägare möjligheten att bygga askvägar. I detta skede är tjänsten tillgänglig i Jämsä- och Jyväskyläområdet. Som material till skogsvägarna utnyttjar vi den aska som uppkommer som biprodukt i våra kraftverk.
 
I praktiken byggs en askväg på följande sätt:
• på stommen byggs en askbädd som fördelar belastningen på stommen över ett större område
• ytan består alltid av ett krosskikt
• askan hårdnar till följd av packning och vatten och blir till en bärkraftig bädd på vägkonstruktionen
• vägens bärförmåga förbättras under användning i flera år när askbädden hårdnar och får sin slutliga form.
 
På UPM har vi redan i flera års tid använt aska från våra kraftverk för iståndsättning av skogsvägar och erfarenheterna har varit goda. Tidigare forslades största delen av askan till avstjälpningsplatser, men numera strävar vi efter att återanvända all aska. Träaska är utmärkt skogsgödsling, men endast en del av askan från kraftverken går åt till gödsling.
 
Användningen av aska för att bygga och iståndsätta skogsvägar undersöks i ett flertal olika projekt. UPM deltar bl.a. i askvägsprojekt som samordnas av Skogsforskningsinstitutet och Tapio.