Ändringarna i Kemera-lagen och skogsskadelagen träder i kraft 18.4

​Vid presidentföredragningen 8.4.2016 stadfästes ändringarna i lagen om finansiering om hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen, och ändringarna i skogsskadelagen. Ändringarna träder i kraft 18.4.2016.

De viktigaste ändringarna i Kemera-lagen:

  • För bekämpning av rotticka beviljas inte längre något stöd.
  • För vitaliseringsgödsling beviljas inte längre något stöd, med undantag av askgödsling och borgödsling vid vård av sumpskog.
  • Stödvillkoren för vård av ungskog preciseras: stöd för vård av ungskog och stöd för tidig vård av plantbestånd betalas i fortsättningen högst för den areal skogsvårdsarbeten som uppgetts i den ansökan som gjordes innan arbetet inleddes. För eventuell tilläggsareal bör man separat ansöka om stöd innan arbetet inleds.
  • När tillståndet för att bevilja stöd håller på att ta slut, kan jord- och skogsbruksministeriet uppmana Skogscentralen att avslå de ansökningar som inkommer efter att ministeriets besluts offentliggjorts.
  • Bestämmelserna för konkurrensutsättning av upphandlingar som underskrider tröskelvärdena i lagen om offentliga upphandlingar preciseras.

Ändring i skogsskadelagen

  • Ansvaret för bekämpning av rotticka överförs till den som innehar avverkningsrätten.

Behandling av ansökningar vid lagändringstillfället

Ansökningar som inkommit till Skogscentralen före 18.4.2016 behandlas i enlighet med nuvarande bestämmelser. Ansökningar som inkommer 18.4.2016 eller senare behandlas enligt den ändrade lagstiftningen.

Arbeten som gäller finansieringsansökningar för bekämpning av rotticka enligt nuvarande lag kan ännu utföras under maj månad. Alla anmälningar om verkställd bekämpning av rotticka bör vara Skogscentralen tillhanda senast 31.7.2016.

Situationen gällande behandling av Kemera-ansökningar på Skogscentralen

Ansökningar och anmälningar om verkställande för tidig vård av plantskog, vård av ungskog och bekämpning av rotticka behandlas i den ordning de inkommit. Behandling av bristfälliga dokument och anmälningar om verkställande som saknar beslutsnummer räcker i genomsnitt längre. Behandlingen av vägbyggesprojekt och vård av sumpskog inleddes vecka 14. Med hjälp av specialarrangemang kommer behandlingen av Kemera-projekt som samlats på hög att påskyndas så att merparten behandlats i juli.

Våra skogskundansvariga hjälper gärna till i dessa ärenden.