Gästpenna: Ett nationellt skogsprogram utarbetas i Sverige

​Generaldirektör Monika Stridsman, Skogsstyrelsen: Ett nationellt skogsprogram i Sverige kan skapa större delaktighet och stolthet över våra svenska skogar och dess brukande – vi har en hel del att lära av Finland! 

​I slutet av maj lämnade vi på Skogsstyrelsen över den första delen i vårt regeringsuppdrag om hur ett nationellt skogsprogram för Sverige skulle kunna utformas. En närliggande inspirationskälla i den fortsatta processen här i Sverige är den långa tradition av nationella skogsprogram som funnits i Finland sedan 1950-talet.

En viktig framgångsfaktor, som vi tagit intryck av, är att det finländska skogsprogrammet har arbetats fram i en öppen process med ett brett deltagande från olika intressentgrupper.
Även det nuvarande programmets bärande tanke – att utveckla såväl nuvarande som nya produkter och tjänster i hela värdekedjan, att sammanlänka skogens olika användnings-områden och säkerställa miljövärdena är aspekter som vi ska titta närmare på. Genom att bruka och nyttja skogarna på ett mångsidigt sätt kan välfärden öka.

Delaktighet och långsiktiga åtaganden är som jag ser det en förutsättning för att nå de mervärden som ett skogsprogram kan ge och det framhåller vi också särskilt i den förstudie som Skogsstyrelsen lämnat till regeringen.

I det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget så är en bred samverkan med skogens intressenter central. Erfarenheter från de senaste årens arbete med vårt projekt Dialog om miljöhänsyn visar att det är avgörande för resultatet att deltagarna ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och resurser. Något som vi ska bejaka under arbetets gång. Bland annat kommer vi att arrangera en hearing och genomföra ett flertal möten med skogens intressenter, för att få in synpunkter på ett eventuellt svenskt nationellt skogsprogram.

Ett nationellt skogsprogram skulle kunna, som jag ser det, ge flera mervärden, inte minst en tydligare ansvarsfördelning vid genomförandet av skogspolitiken och en bättre sektors-integrering. En viktig förutsättning för att mervärden ska skapas är dock att ta fasta på de principer som finns för nationella skogsprogram och att det finns en vilja till ett långsiktigt åtagande från alla parter.

Även bland de förslag som den svenska miljömålsberedningen nyligen presenterade finns ett nationellt skogsprogram med. Det ska omfatta skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och man trycker på att skogspolitikens legitimitet förutsätter en bred samhällsdialog.

Nu är vår stora utmaning att skapa verklig delaktighet under den fortsatta processen med regeringsuppdraget. Den delaktighet som jag ser som en förutsättning för att ett nationellt svenskt skogsprogram ska lyckas!

Monika Stridsman
Generaldirektör, Skogsstyrelsen