Plantskötsel lönar sig

​Det är igen den tiden på året när naturen efter en lång vinter övergått i skir grönska. Under sommaren blir den gröna färgen djupare och man är inte längre lika förundrad över tillväxten som på våren. Eller är det verkligen så? Själv blir jag varje år förundrad också mot slutet av sommaren. Efter en tur i plantskogen under den lövfria tiden drar man ofta slutsatsen att det inte finns något omedelbart behov av röjning. Trots det kan samma plantskog nästan skrika efter röjningshjälp i augusti. I ett visst skede växer helt enkelt lövträden snabbare än barrträden. På bördig jord kan björkarna skjuta en meter på höjden under sommaren, medan barrträden bara växer några tiotals centimeter.

Trädslagens biologiska tillväxtrytm är olika. Förnyelseprocessen, markens bördighet och fuktegenskaper, eventuella skador och de årliga växlingarna i björkens fröproduktion ökar ytterligare skillnaden i tillväxt mellan individuella träd. På grund av detta är det svårt att förutse utvecklingen hos ett plantbestånd. Björkens blomning i våras hjälper ändå i prognosen. Man kan med säkerhet konstatera att det kommer att finnas mycket arbete på plantskötselfronten om några år. I slutändan kvarstår faktum att plantskötsel alltid lönar sig, oberoende av variationerna i växtplats och fröproduktion.

Tidig skötsel avgör vad du producerar i din skog

Det mest lönsamma arbetet inom skogsbruk är antagligen den tidiga röjningen av bördig mark. Den avgör nämligen rotprisinkomsternas nivå för hela omloppstiden. Det är inte helt likgiltigt om skogens huvudträdslag är glasbjörk, gråal eller gran. I värsta fall kan ett oskött granbestånd på lundaktig mark utvecklas till ett lövträdssnår, som inte lönar sig att avverka ens som energivirke. Rotprisinkomsten för omloppstiden kan då utgöra några hundralappar – kanske inte ens så mycket. Granen tål nog skugga relativt bra och skadan är inte alltid så fullständig. Det blir ändå stora förluster i både tillväxt och kvalitet. För jämförelsens skull: ett välskött bestånd planterad gran ger på samma växtplats inkomster på över 20 000 euro per hektar under 60 år!

Skötsel av äldre plantbestånd förädlar virket

Vid gallring av ett plantbestånd röjs mindre värda trädslag och stammar av dålig kvalitet bort för att lämna utrymme för huvudträdslaget. Tillväxten koncentreras till de bästa stammarna i plantbeståndet. En gallring har endast liten effekt på beståndets totala tillväxt. När plantbeståndet gallras till rätt täthet växer sig de kvarvarande stammarna grövre. Förstgallringen blir också lönsam och omloppstiden förkortas. Om plantbeståndet inte gallras i tid, slår de närstående lövträden mot huvudträdslagets plantor och orsakar felaktiga förgreningar, stamfel och tillväxtförluster. Även älgen trivs i övertäta plantskogar. Den är speciellt förtjust i att äta tall som skuggats av björkar.

En plantskogsgallring i rätt tid ger värdefullt, stabilt stocktimmer. Tallbestånd gallras helst när de är kring fem meter höga. Efter detta ökar inte längre grenens tjocklek nämnvärt inom rotstockens mått. Helt slutna granplantbestånd kan gallras redan vid 3–4 meters höjd.

Spara pengar med timing och företagsamhet

Plantskogsskötselns kostnader kan minskas med rätt schemaläggning. På karga växtplatser räcker det ofta att sköta plantskogen en enda gång om timingen är rätt. Tumregeln är ändå att mellanbördiga och bördiga marker behöver två omgångar av plantskötsel. Slutligen kräver en liten del av plantskogarna upp till tre skötselbesök, varav det första ofta består av gräsbekämpning. Vissa plantbestånd behöver ingen röjning alls. Bestånd av planterad vårtbjörk kan ibland klara sig helt utan röjning.

Skogsägaren kan spara in på kostnaderna genom självständigt arbete. Plantskogsskötsel är en trevlig form av nyttomotion och arbetsresultatet är belönande. Ett frilagt, jämnt plantbestånd är en vacker syn. Ofta överskattar man ändå den egna arbetsförmågan och tvingas lämna planerat arbete ogjort. Eftersom kostnaderna för försenad plantskogsskötsel ökar med 10–15 % per år, lönar det sig inte att skjuta arbetet på framtiden. Arbeten som överstiger den egna prestationsförmågan kan med fördel överlåtas till UPM:s proffs. UPM Skog erbjuder olika slags alternativ för kostnadseffektiv skötsel av plantskog. Maskinell tidig röjning – gallring – minskar behovet av röjning i det fullvuxna plantbeståndet och oftast kan man helt undvika den andra röjningsomgången. UPM LönsamPlantskog är en trygg och lönsam lösning för hela processen från förnyelse till fullväxta träd. Maskinell plantering i kombination med röjning ger bästa möjliga start för granplantor på bördig mark.

Den gångna vintern var gynnsam med tanke på sorkskador. Framför allt verkar populationen av åkersork ha minskat. Det är ändå bra att kontrollera att nya planteringar inte drabbats av lokala skador. Dessutom lönar det sig att gå igenom de plantbestånd som skadats under senaste goda sorkår och bryta av överflödiga förgreningar för att trygga kvaliteten. Det här är nyttig och avkopplande sysselsättning för till exempel semestern.

monilatva.jpg

 

För tre år sedan åt åkersorken nästan helt upp plantbeståndet på bilden och plantorna verkade helt förstörda. Redan samma sommar växte nya skott upp ur knoppar på rothalsen och ingen ny plantering behövdes. Problemet var de många förgreningarna.

Skogsägaren bör bryta av de extra förgreningarna i sorkskadade plantbestånd. Den kraftigaste förgreningen lämnas kvar. Detta är antagligen den mest lönsamma formen av självständig skogsskötsel.

 

Jyri Schildt

0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner

Bloggare

Jyri Schildt, Skogsvårdschef
bloggerimage
Jyri Schildt är skogsvårdschef vid UPM Skog. Han har arbetat vid UPM och dess företrädarbolag i lednings- och utvecklingsuppgifter inom skogsvård och virkesinköp i 27 år.

Bekanta dig med våra andra bloggare.

Alla bloggar i bloggarkivet.
Beställ RSS