Mekaniseringen av skogsvården går nu framåt med stormsteg


De ständigt stigande kostnaderna för skogsvårdsarbeten orsakar skogsbruksidkarna huvudvärk. Trots år av bemödanden har skogsvårdens produktivitet inte ökat på samma sätt som virkesdrivningen för två årtionden sedan. Gallringsmaskinerna ersatte på några år skogsarbetarna på hyggena när det konstaterades att maskinerna och förarna gör ett bra arbete även på gallringsytor. Den viktigaste faktorn vid mekanisering av avverkningen var naturligtvis en ökad produktivitet och därigenom tyglade kostnader. Virkesdrivningens produktivitet ökar fortfarande om än långsammare än tidigare.

När det gäller skogsvårdsarbeten har trenden varit en annan. Då kostnadsstegringen inte kunnat tyglas funderar allt fler skogsägare om det är klokt att utföra åtgärderna och många skjuter fram till exempel plantskogsskötseln med flera år. Detta är att komma ur askan i elden. Efter den optimala tidpunkten stiger priset på arbete med röjningssåg med 15 procent per år. En fördröjning på tre år känns obetydlig, men den höjer redan kostnaderna för plantskogsskötsel med 50 procent. Andra verkningar är tillväxtförluster och ekonomiskt sämre trädslagsproportioner.

Skogsvårdens produktivitet måste förbättras betydligt. Det lättaste sättet att förbättra produktiviteten är att vidta rätta åtgärder i rätt tid. En ny skog ska helst odlas snabbt efter avverkningen innan det uppkommer gräs och sly. En ändamålsenlig markberedning påskyndar plantornas etablering och minskar behovet av vård. När det gäller plantskogsskötsel är nyckelfaktorn rätt tidpunkt. Produktiviteten grundar sig nämligen på att de rätta valen görs. ”Dumma knogar hårt – kloka kommer lättare undan”. När man först har minimerat allt onödigt arbete kan mekaniseringen av skogsvården stå på en stadig grund.

I markberedning och sådd har det maskinella arbetets andel redan länge varit 100 procent i praktiken. Vi är snart i en situation då även maskinell plantering och plantskogsröjning blir konkurrenskraftiga och snabbt allt vanligare. Automationen som mekaniseringen kräver stöds av sensor- och styrteknikens snabba utveckling.  I maskinarbete kan olika arbetsskeden och arbetsslag kombineras sinsemellan på ett lönsamt sätt. Vitaliseringsgödsling kan till exempel kombineras med maskinell plantering eller tidig röjning. Drivning av energivirke blir allt vanligare, vilket också gör det möjligt att planera nya maskiner och åtgärdskedjor för skogsbruket.

Arbetets kvalitet vid maskinella arbeten har visat sig vara mycket god. Maskinerna ska ändå inte användas i mycket extrema förhållanden. Förarens yrkesskicklighet är en nyckelfaktor både beträffande kvalitet och produktivitet. Allt större uppmärksamhet måste fästas vid tillgången på – och särskilt utbildningen av – yrkesskickliga förare. Detta är dock en mindre satsning än strömmen av stora flygplan från Asien till Finland i början av arbetssäsongen och anordnande av utbildning för denna skara som i huvudsak saknar språkkunskaper. Bristen på arbetskraft är redan för närvarande verklighet. I Finland lämnas en stor del av de nödvändiga skogsvårdsarbetena ogjorda. Vid sidan om kostnaderna är arbetskraften den viktigaste orsaken till varför det finns all anledning att låta mekaniseringen framskrida i rask takt.

UPM Skog har från första början deltagit aktivt i mekaniseringen av skogsvårdsarbetena. Exempel på detta är bland andra Pentin Paja Oy:s Naarva-anordning för tidig röjning samt UPM:s och Risutekniikka Ky:s helt nya planteringsmaskin som är försedd med automatisk plantmatning.  Maskinerna finns till påseende på FinnMETKO-utställningen i Jämsä 30.8 – 1.9. De är värda ett besök! Titta också på videoklippet om den nya planteringsmaskinen på sin skogsarbetsplats.

Jyri Schildt

0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner

Bloggare

Jyri Schildt, Skogsvårdschef
bloggerimage
Jyri Schildt är skogsvårdschef vid UPM Skog. Han har arbetat vid UPM och dess företrädarbolag i lednings- och utvecklingsuppgifter inom skogsvård och virkesinköp i 27 år.

Bekanta dig med våra andra bloggare.

Alla bloggar i bloggarkivet.
Beställ RSS