Skogsvård på Skottlands hedar


Jag besökte Skottland för att lära mig mer om FSC®-skogscertifiering som genomförts där i praktiken redan i tio års tid. I Finland kan privata skogsägare ansöka om FSC-gruppcertifiering från och med början av nästa år.

Sir William Wallace var en skotsk adelsman och riddare som kämpade för Skottlands frihet på kullarna och i floddalarna i Stirling för 700 år sedan.  I samma trakter verkar numera UPM Tilhill. Utanför huvudkontorets fönster breder trädlösa eller trädfattiga sluttningar ut sig där betande får ser ut som fläckar.  En gång för länge sedan växte det annat än gräs på dessa sluttningar. Numera utgör skogsmarken 15 % av den totala arealen i Skotland. Lokalbefolkningen är stolt över detta, eftersom andelen är ännu mindre längre söderut.

Även om Finland är en verklig skogsstat jämfört med Skottland är UPM Tilhill dock föregångare på ett område. De tog i bruk FSC-skogscertifieringen redan för 10 år sedan. Certifieringens effekter på skogsåtgärderna börjar också resultera i naturenligare metoder för skötsel och odling av skogar. Ett exempel på detta är att återgången till ursprungliga trädarter, eller åtminstone till att de utgör en begränsad del av skogsarealen, redan har genomförts i praktiken i enlighet med certifieringskriteriet.  Pinus sylvestris, tallen vi är förtrogna med i Finland, är det enda ursprungliga barrträdet i den skotska naturen och det kommer onekligen att ta sin tid att gå tillbaka till den. Skogsbestånd som anlagts med främmande trädslag försöker man framöver att ersätta antingen med ursprungliga lövträd, som det finns cirka trettio arter av i landet, eller med den ovan nämnda tallen. Vanligen är det fråga om naturlig förnyelse, varvid de befintliga fröreserverna i marken utnyttjas genom att bearbeta marken och se till att den får tillräckligt med ljus.

En annan faktor som styr skogsåtgärderna kraftigt är respekt för kulturminnesmärken och fornminnen i skogsvården. Det är viktigt att kulturhistorien jämte byggnader från flera århundraden bevaras omsorgsfullt under varje skogsåtgärd. Medan vi ännu bodde i rökpörten var situationen en helt annan på Skottlands hedar. Det är därför ingen obetydlig uppgift att värna om byggnadshistorien. Visserligen beaktas också tjärdalar och boplatser från stenåldern vid skogsåtgärder i våra skogar och de antecknas också i skogsbruksplanerna, men de förekommer dock inte i lika stor utsträckning som i Skottland.

Före resan ansåg jag att en av kärnfrågorna beträffande godkännandet av FSC-certifieringen var ett högre krav på skyddad skogsareal. Detta verkar dock inte ha blivit en vattendelare i Skottland. Kanske den mångsidiga användningen av skogarna, till exempel i rekreationssyfte av olika slag, redan har skapat andra förväntningar på Skottlands skogar. Hos oss utnyttjas skogarna i ekonomiskt hänseende i en helt annan skala än i Skottland. Å andra sidan omfattar utökningen av den skyddade arealen inte enbart egentliga skyddsområden utan även områden som används i begränsat ekonomiskt syfte, såsom skyddszoner eller friluftsleder. Något som blivit ett problem i Skottland är att mängden murkna träd har ökat i skogarna, då naturvårdsträd betraktas som estetiskt tvivelaktiga, till och med fula. Å andra sidan uppstår död ved i stor omfattning också av sig själv i lövträdsdominerade skogar, dvs. den skapar automatiskt mångfald i lundskogar och kan också lättare accepteras till följd av att den är så vanlig.

Lanseringen av FSC-certifikatet i Storbritannien för cirka tio år banade väg för UPM:s långvariga avtal som garanterade en säker åtgång på skogsägarens virke oberoende av marknadssituationen.  Samtidigt binder sig UPM att ansvara för de tillvägagångssätt, den dokumentering och de kontroller som certifikatet förutsätter. Avtalet förutsätter att alla åtgärder i skogen utförs enligt standarderna vare sig det är fråga om avverkning, skogsvårdsåtgärder eller arbetarskydd på arbetsplatserna.  I Skottland är antalet skogsägare mindre och fastigheterna är betydligt större än hos oss. I Finland är vi redan närmare ett ibruktagande av FSC-certifieringen i och med att många krav som PEFC-certifieringen ställer redan kan överföras till FSC. Detta gäller också kravet att följa skogsbruksplanen i alla åtgärder som rör skogen. I Finland har detta varit normal praxis redan i många år, för många redan i årtionden. Från denna utgångspunkt är det bra att gå vidare och börja genomföra FSC-certifieringen även i Finlands privata skogar.

Dimman höljer Skottlands hedar som på avstånd liknar en mosaik skapad av skogsfigurer och åkrar.  Fåren betar nöjda invid stengärdsgårdarna och bäckarna sorlar sakta på sin väg mot havet.  Det enda som fattas är Sir William Wallace och hans trupper som med svärdet i högsta hugg angriper sina förtryckare. Denna nationalhjälte har gett inspiration till många konstverk, böcker och filmer. Den mest berömda filmen torde vara Mel Gibsons Braveheart. Filmen spelades delvis in i Stirling och UPM har också en liten roll. Vårt sågvirke användes nämligen i en scen i början av filmen som filmades på en brädgård. Jag måste nog titta på filmen en gång till och kontrollera om scenografen kanske glömt att ta bort någon av våra lappar. Lappar som vittnar om FSC-certifiering.

På bilden ekologen John Gallacher och miljöexperten Matti Maajärvi i Stirling.

 

Eija Kuusisto

Eija Kuusisto har mångsidig och lång erfarenhet av skogsbruk. Hon är stationerad i Helsingfors men hennes arbetsfält omfattar UPM Skogs hela verksamhetsområde i Finland. Hennes nya utmaning är ibruktagandet av FSC-certifiering i privata skogar.

0 kommentar

Inga kommentar
Lägga till en kommentar
Din e-postaddress blir inte publicerad
*
Fylla i vad det står i bilden

Lägga till en kommentar
Genom att sända en kommentar godkänner du sidans villkor.
Läs kommentarinstruktioner

Bloggare

Eija Kuusisto, Kundchef
bloggerimage
Eija Kuusisto har mångsidig och lång erfarenhet av skogsbruk. Hon är stationerad i Helsingfors men hennes arbetsfält omfattar UPM Skogs hela verksamhetsområde i Finland. Hennes nya utmaning är ibruktagandet av FSC®-certifiering i privata skogar.

Bekanta dig med våra andra bloggare.

Alla bloggar i bloggarkivet.
Beställ RSS