Miljöstöd

Med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) kan markägaren ansöka om miljöstöd för skogsbruk för frivilligt skydd och finansiering av projekt som omfattar skogsnaturvård.  Skogsägaren får ersättning för kostnaderna och inkomstförlusterna som åtgärderna medför. Objektet som miljöstödet eller finansieringen gäller förblir alltid i skogsägarens ägo.

Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen. Objekt som beviljas miljöstöd lämnas utanför det normala skogsbruket. Avtalsperioden för skogsbrukets miljöstöd är 10 år. Stödet är skattefritt och ersättningen betalas i början av avtalsperioden.

I naturvårdsprojekt är det fråga om engångsskötsel och iståndsättning av en livsmiljö som markägaren utför frivilligt. Avtal om iståndsättningsobjekten tecknas med markägarna. Stödet omfattar alla kostnader för projektet och markägaren får ett välskött, iståndsatt naturobjekt.

Lämpliga naturvårdsobjekt är till exempel småvatten som behöver iståndsättning, frodiga kärr vars vattenhushållning har förändrats och solexponerade åsar. Mer information om stöd för och genomförande av naturvårdsprojekt får du av fackmännen vid UPM.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Värdefulla livsmiljöer, Nipsippan i UPM:s åsnaturprojekt, Åsväxter i våra skogar, METSO – Handlingsplan för mångfalden i södra Finlands skogar, Skogarnas mångfald
 • Lilla skogsordboken

  • K N

   Naturens mångfald

   Med detta menas variation mellan arterna och genetiskt betingad variation inom arterna, variation i antalet arter och deras livsmiljöer och även växelverkan mellan den biotiska och den abiotiska naturen.

   Nyckelbiotop

   En liten, med tanke på naturens mångfald särskilt värdefull livsmiljö där det vanligen förekommer sällsynta eller krävande djur- eller växtarter. Nyckelbiotoper är bl.a. lundar och bäckar i naturtillstånd och områden längs bäckar. Nyckelbiotoperna som definieras i skogslagen bevaras i naturtillstånd när åtgärder som rör skogsbruket utförs.