Vattenekosystem

Vattendrag och småvatten samt deras strandskogar utgör livsmiljöer för många arter.

Vid avverkningar och skogsvårdsåtgärder, såsom gödsling och markberedning, beaktar man livsmiljöer som finns i vatten eller nära vatten genom att lämna skyddszoner och sörja för vattenskyddet.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »
Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogarnas mångfald, Värdefulla livsmiljöer, Död ved, Naturliga trädslag, Skogarnas struktur
  • Lilla skogsordboken

    • N S V

      Skyddszon

      Orört område eller område som ska behandlas enligt specialanvisningar som lämnas mellan vattendrag eller ett annat viktigt naturobjekt och området där åtgärder inom skogsbruket utförs. Syftet är att skydda vattendraget eller ett annat naturobjekt mot konsekvenserna av åtgärden. Termen skyddsremsa används också.