UPM Plantskogsskötsel

Med plantskogsskötsel säkerställer man att plantbeståndet som anlagts i samband med skogsförnyelsen utvecklas till gallringsskog. I detta skede tar man bort eventuella överflödiga träd av det trädslag som ska odlas samt överflödiga lövträd. 

Tjänsten utförs enligt Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios rekommendationer om god skogsvård och UPM Skogs egna kompletterande anvisningar. Instruktionerna tar hänsyn till naturvården med vilken skogens mångfald tryggas.

Efter plantskogsskötseln växer plantskogen jämnt och är av hög kvalitet. Resultatet av plantskogsskötseln är en livskraftig och värdefull skog som binder kol och ger skogsägaren maximal avkastning i framtiden. Om plantskogsskötselarbetet utförs i rätt tid minskar totalkostnaderna för skogsvården.

UPM Plantskogsskötsel är en serviceprodukt med vilken du får din plantskog att ge avkastning. Tjänsten omfattar planering, genomförande och nödvändiga anmälningar. 


Läs mer eller begär offert.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

UPM Skogsförnyelse , Skogstjänster, Arbeten med röjsåg, Plantskogsröjning och plantskogsskötsel, Utvecklingen av skogsvårdsmetoder
  • Lilla skogsordboken

    • P

      Plantskogsskötsel

      Alla skötselåtgärder som syftar till att främja plantbeståndets tillväxt, bl.a. gräsbekämpning, tidig röjning och röjning/gallring av plantskog.