UPM Bränning av grupp med naturvårdsträd

Till följd av dagens skogsbruk och en effektiv brandbekämpning har brandområdena som är en del av skogens naturliga kretslopp blivit sällsynta. De är dock mycket viktiga livsmiljöer för många organismer, bl.a. för olika skalbaggs- och svamparter.​

Genom att bränna grupper med naturvårdsträd kan man öka artrikedomen i området avsevärt och göra den lokala livsmiljön i skogen mångsidigare. Redan ett litet brandområde gynnar många arter. Enligt undersökningar söker sig organismer som trivs i bränt trä och i markens ytskikt snabbt till sådana objekt.

UPM Bränning av grupp med naturvårdsträd ökar artrikedomen och mångfalden i din skog – en serviceprodukt som omfattar alla skeden från planering till en prognos om arternas utveckling efter bränningen. 

Läs mer eller begär offert.​

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Nipsippan i UPM:s åsnaturprojekt, Skogarnas mångfald, Värdefulla livsmiljöer, Död ved, Naturliga trädslag
  • Lilla skogsordboken

    • B H

      Hyggesbränning

      ​Bränning av hyggesrester, avfallsvirke, ytvegetation och humus på ett kalhygge för att förbättra skogsförnyelseresultatet eller som naturvårdsåtgärd. Grupper med naturvårdsträd kan också hyggesbrännas för att locka arter som är beroende av förkolnat virke till förnyelseytan och främja naturens mångfald.