UPM Skogsförnyelse

Skogsförnyelse är en del av skogens naturliga kretslopp. I ekonomiskogar utförs förnyelsen i det utvecklingsskede då trädbeståndet befinner sig i en vändpunkt i fråga om tillväxt, dimensionsutveckling och ålder. Genom att förnya skogen säkerställer man att skogen ger bra avkastning och är livskraftig. En ung växande skog kan ge och ger bättre avkastning än en gammal skog.​

När skogen förnyas är det speciellt viktigt att man lyckas anlägga ett livskraftigt plantbestånd med en gång. Därför måste alla delfaktorer i hela förnyelsekedjan – markberedning, frön/plantor och sådd/plantering – utföras riktigt och kombinerade med varandra på ett smidigt sätt.

Tjänsten utförs enligt Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios rekommendationer om god skogsvård och UPM:s egna kompletterande anvisningar. Instruktionerna tar hänsyn till naturvården med vilken skogens mångfald tryggas.

En väl utförd skogsförnyelse producerar ett jämnt plantbestånd av hög kvalitet med ett trädslag som lämpar sig för objektet. Skogens tidiga utveckling är snabb och säker och totalkostnaderna för skogsvård är lägst.

UPM Skogsförnyelse är det lättaste sättet att få till stånd en ny skog – en produktservice som omfattar alla skeden av förnyelsen från planering till genomförande samt sköter de nödvändiga anmälningarna. 

Läs mer eller begär offert 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

UPM Plantskogsskötsel, Skogstjänster, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Skogsförnyelse, Utvecklingen av skogsvårdsmetoder
  • Lilla skogsordboken

    • F

      Förnyelse

      Anläggning av en ny trädgeneration. Förnyelsen kan ske genom odling – plantering eller sådd – eller på naturlig väg.