Virkestransport

Virket transporteras vanligen från avverkningsområdena med virkesbilar antingen direkt till ett slutlager, till järnväg eller till vattenleder. Cirka 70 % av virket transporteras längs landsvägar, cirka 25 % med tåg och cirka 5 % flottas eller skeppas till det slutliga användningsstället.

Transporterna planeras med hjälp av moderna dataprogram för att de ska kunna ordnas så effektivt som möjligt. Ett uppdaterat positionsbestämningssystem och GPS-lokalisering är viktiga hjälpmedel. Med hjälp av dessa säkerställer man att virkestransporten utförs i rätt tid och att vägarnas bärförmåga beaktas. För sina virkestransporter utnyttjar UPM ett nätverk av privatföretagare som tecknat avtal med bolaget.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

Läs hela artikeln
  • Lilla skogsordboken

    • G

      GPS

      ​Global Positioning System. Satellitbaserat positionsbestämningssystem. De GPS-anordningar som används i skogsbruket kan vanligen bestämma positionen med några meters noggrannhet.