Sortiment

I Finland används virke på ett mångsidigt sätt och allt virke är efterfrågat.

Gagnvirke är virke som uppfyller de kommersiella mått- och kvalitetskraven. Grövre träd används som råvara i såg- och fanérindustrin. Vid cellulosa- och papperstillverkning används virke med mindre diameter. Gagnvirke fås vid gallringar och förnyelseavverkningar.

Klenare eller sämre virke än gagnvirke används som råvara för energiutvinning. Skogsenergi fås av hyggesrester och stubbar vid förnyelseavverkningar. Grenar, toppar, klenvirke som inte duger till gagnvirke samt kapade rötskadade stamdelar räknas som hyggesrester.

Vid gallring av en ungskog kan man förutom eller i stället för gagnvirke ta till vara energivirke. En förstagallring görs när skogen är 20–40 år.  Virke som är för klent att användas som gagnvirke men som har en diameter på mer än 4 cm passar bra som energivirke. Energivirke från unga gallringsskogar är för det mesta tall eller björk. 

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »
Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Drivning, Skogsenergi, Drivning av hyggesrester till skogsenergi, Drivning av klenvirke till skogsenergi, Miljöeffekter av användningen av skogsenergi
  • Lilla skogsordboken

    • G V

      Virkesslag

      Virke som avverkats för olika förädlingsändamål klassificeras som olika virkesslag, till exempel talltimmer, björkmassaved eller tallstolpar.