Drivning

​Drivning omfattar fällning, kvistning, kapning och mätning av träd samt skogstransport.

En förutsättning för att virket ska kunna förädlas till så värdefulla produkter som möjligt är rätt kapning till olika sortiment. I enlighet med mått- och kvalitetskraven delas virket in i olika sortiment enligt trädstammen, såsom stockar och massaved.

Virket mäts med en kranvåg på samma gång som virket körs till vägkanten. De olika parterna i skogsbruket har tillsammans kommit överens om omräkningstal som används för att omvandla vikten av virket som mäts med kranvåg till kubikmeter.

Kvalitetskraven på drivning är mycket stränga. Skogsmaskinföraren analyserar hela tiden sitt eget arbete för att drivningen ska vara felfri och för att en hållbar användning av skogarna ska tryggas. Avverkningskontrakten som tecknats med UPM genomförs av ett nätverk av avtalsföretagare. Företagarna i nätverket har en ändamålsenlig utrustning och goda kunskaper i skogsfrågor.  

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Sortiment, Fällning av träd, Tidpunkten för en virkesaffär
  • Video

  • Lilla skogsordboken

    • V

      Virkesslag

      Virke som avverkats för olika förädlingsändamål klassificeras som olika virkesslag, till exempel talltimmer, björkmassaved eller tallstolpar.