Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär

Åtgärderna som ingår i virkesaffären avtalas med ett avverkningskontrakt. Förutom kontraktet hör olika lagstadgade skyldigheter till en virkesaffär.

En anmälan om användning av skog ska lämnas in till skogscentralen senast 14 dygn innan avverkningen inleds. Anmälan är i kraft två år.

I planeområden krävs vanligen ett separat tillstånd för miljöåtgärder om åtgärderna medför förändringar i miljön. Tillståndet söks hos byggnadstillsynsmyndigheten i den kommun där skogen är belägen. Tillståndsbehandlingen kan också röra planeområden som inte är slutförda.

När ett avtal om virkesförsäljning tecknas är det också skäl att beakta att det eventuellt kan behövas fullmakt. Om skogen är samägd behöver den som säljer virke alltid en fullmakt av de andra ägarna.

Det för skogsägaren enklaste sättet att uppfylla förpliktelserna i lagstiftningen är att samarbeta med en pålitlig virkeshandelsexpert. Det lättaste och säkraste sättet att sköta alla nödvändiga tillstånd, dokument och anmälningar är att överlåta detta arbete åt UPM:s skogsfackman.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Virkesaffärens olika skeden, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Köpe- och försäljningsanbud, Rotköp, Prisbildning
  • Lilla skogsordboken

    • A V

      Anmälan om användning av skog

      ​En anmälan om avverkning och förnyelseplan som skogslagen kräver och som skogsägaren ska lämna till skogscentralen senast två veckor före avverkningen. Värdefulla naturobjekt ska uppges i anmälan. Vanligen sköter virkesköparen anmälan för ägarens räkning. Detta måste dock kommas överens när virkesaffären görs upp.