Drivning av klenvirke till skogsenergi

Klenvirke tas till vara för energiproduktion i huvudsak i samband med gallringar av ungskogar. Tack vare den nya drivningsteknologin kan en s.k. flerträdsmetod tillämpas. Det betyder att avverkningsmaskinens förare samlar många stammar i skördaraggregatet på samma gång, varefter kvistknivarna skär av kvistarna på 2–4 stammar på samma gång och kapsågen kapar alla stammar på en gång.

Numera kan stammarnas toppar också tas till vara som energivirke och samlas i högar bredvid högarna med gagnvirke.  Tack vare denna teknik har drivningen blivit lönsammare när ungskogar gallras. Detta sänker i sin tur avverkningskostnaderna per avverkad kubikmeter och beståndsvårdande avverkningar som skjutits upp av ekonomiska orsaker kan göras i ungskogarna

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »
Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsenergi, Skogsvården gynnas av att skogsenergi tas tillvara, Drivning av hyggesrester till skogsenergi, Miljöeffekter av användningen av skogsenergi, UPM Skogsenergi
  • Lilla skogsordboken

    • K S

      Skogsenergi

      Hyggesrester, klent virke från röjningar och förstagallringar samt stubbar och stamlumpar utgör skogsenergi, dvs. energivirke som fås direkt från skogen.