Miljöeffekter av användningen av skogsenergi

Skogsenergi används i allt större utsträckning. Koldioxidutsläppen från denna förnybara energikälla är på lång sikt betydligt lägre än utsläppen från fossila bränslen. Därför är skogsenergi ett miljövänligt val. I Finland är skogarnas årliga tillväxt större än avgången. Detta innebär att den totala mängden träbiomassa ständigt ökar. 

Vid en kombinerad drivning av gagn- och energivirke beaktas skogens balans noggrant. Eftersom näringsämnen försvinner vid drivningen måste man omsorgsfullt välja var man driver energivirke.

I samband med drivningen av skogsenergi lämnas alltid en del av trädens grenar och toppar samt stubbar kvar för att trygga tillgången på död ved. Död ved är viktig för näringsbalansen och mångfalden på ståndorten. Användningen av skogsenergi äventyrar därmed inte skogens mångfald och en hållbar tillväxt.

Som ledande användare av skogsenergi har UPM den färskaste och bästa kunskapen om drivning av skogsenergi. Genom att kontakta en fackman vid UPM säkerställer du att den lämpligaste formen av skogsvård tillämpas i din skog.

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsenergi, Drivning av hyggesrester till skogsenergi, Drivning av klenvirke till skogsenergi, Skogsvården gynnas av att skogsenergi tas tillvara, UPM Skogsenergi
  • Lilla skogsordboken

    • H S

      Skogsenergi

      Hyggesrester, klent virke från röjningar och förstagallringar samt stubbar och stamlumpar utgör skogsenergi, dvs. energivirke som fås direkt från skogen.