Skogsbruksplan

​Skogsbruksplanen är en handbok för målinriktad skogsvård. I planen finns uppgifter om din skogs aktuella situation och nödvändiga åtgärder. Skogsbruksplanen baserar sig på skogsägarens önskemål om vilken slags skog han eller hon vill ha.

Skogsbruksplanen görs upp för 10 år i taget. För varje skogsfigur mäts och fastställs mark- och träduppgifter, som fungerar som grund för skogsvårds- och avverkningsförslagen i planen. På basis av dessa förslag är det lätt för skogsägaren att fatta beslut om nödvändiga skogsvårdsarbeten.

Den viktigaste uppgiften för skogsägaren är att se till att skogsvårdarbetena sker vid rätt tidpunkt. Exempelvis gallringsavverkningar kan inte skjutas upp för länge eftersom skogens tillväxt bromsas upp utan gallring. I synnerhet plantskog och ungskog bör vårdas i tid.

Det bästa hjälpmedlet för rätt schemalagda skogsvårdsarbeten är den elektroniska skogsbruksplanen, eftersom planen i webbtjänsten alltid är uppdaterad. På nätet kan skogsägaren aktivt delta i skogsvården med hjälp av bl.a. offertbegäran, orderuppföljning, sammandrag och omfattande skogsägandetjänster.

Med skogsbruksplanens hjälp kan man vid behov snabbt fastställa skogsfastighetens gängse värde som behövs till exempel vid generationsskifte. En uppdaterad skogsbruksplan är också en av förutsättningarna för befriande från skogsvårdsavgift.

Bekanta dig med tjänsten UPM Skogsbruksplan. 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsbesök, Olika mål med skogsinnehavet, UPM Skogsbruksplan, Virkesaffärens olika skeden, Mål med skogsvården
  • Video

  • Lilla skogsordboken

    • F S

      Skogsbruksplan

      Skötsel- och användningsplan som gjorts upp för en skogsfastighet. Planen görs vanligen upp för 10 år och innehåller en skogskarta med uppgifter om enskilda figurer och åtgärdsförslag.