Främjande av skogsnaturens mångfald

Ett modernt hållbart skogsbruk tar hänsyn till naturens mångfald. Genom naturvårdsåtgärder i ekonomiskogar kan man trygga skogarnas biologiska mångfald och kvaliteten på livsmiljöerna. Att lämna kvar naturvårdsträd på förnyelseytan är ett exempel på naturvård.

Genom naturvårdsåtgärder skapar eller upprätthåller man skogarnas strukturella drag som är viktiga för mångfalden. När skogsvårdsåtgärder planeras utgår man alltid från skogsägarens syn på målen för skogsvården. Vid skötseln och användningen av sina skogar kan skogsägarna om de så önskar betona mångfalden kraftigare än lagarna och certifieringen kräver. 

Naturvård i ekonomiskogar är ett kostnadseffektivt sätt att trygga naturens mångfald i den egna skogen.

Med UPM:s tjänst bränning av grupp med naturvårdsträd kan man till exempel snabbt främja mångfalden med en liten ekonomisk satsning.

Specialbehoven i din skog uppmärksammas bäst när du rådfrågar en fackman vid UPM. Som en del av sitt utbud av skogstjänster tillhandahåller UPM mångsidiga naturvårdstjänster för privata skogar.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogarnas struktur, Skogarnas mångfald, Värdefulla livsmiljöer, Död ved, Naturliga trädslag
  • Video

  • Lilla skogsordboken

    • N S

      Naturens mångfald

      Med detta menas variation mellan arterna och genetiskt betingad variation inom arterna, variation i antalet arter och deras livsmiljöer och även växelverkan mellan den biotiska och den abiotiska naturen.