Naturliga trädslag

Skogsbruket i Finland grundar sig på inhemska trädslag. Träden utgör en stor del av skogarnas biomassa och därför spelar de en viktig roll i skogens ekosystem.

Trädslagen har sina naturliga utbredningsområden och de andra skogsarterna har anpassat sig till att leva i dessa områden tillsammans med trädslagen som växer här naturligt. Genom att odla trädslag som förekommer naturligt i området kan man trygga naturens mångfald.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige » 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogarnas mångfald, Värdefulla livsmiljöer, Död ved, Skogarnas struktur, Vattenekosystem
  • Lilla skogsordboken

    • N

      Naturens mångfald

      Med detta menas variation mellan arterna och genetiskt betingad variation inom arterna, variation i antalet arter och deras livsmiljöer och även växelverkan mellan den biotiska och den abiotiska naturen.