Naturskogar

Med naturskogar avses skogar som inte har påverkats av människans verksamhet. Naturskogar uppkommer när naturliga störningar såsom skogsbränder och stormskador förändrar skogarnas struktur under en lång tid. 

I Finland finns det naturskogar närmast i ödemarkstrakterna i östra och norra Finland och i praktiken har de lämnats helt utanför skogsbruksverksamheten genom skogscertifiering och skyddsprogram.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Värdefulla livsmiljöer, Skogarnas mångfald, Död ved, Naturliga trädslag, Skogarnas struktur
  • Lilla skogsordboken

    • N S

      Naturens mångfald

      Med detta menas variation mellan arterna och genetiskt betingad variation inom arterna, variation i antalet arter och deras livsmiljöer och även växelverkan mellan den biotiska och den abiotiska naturen.