Naturskogar

Med naturskogar avses skogar som inte har påverkats av människans verksamhet. Naturskogar uppkommer när naturliga störningar såsom skogsbränder och stormskador förändrar skogarnas struktur under en lång tid. 

I Finland finns det naturskogar närmast i ödemarkstrakterna i östra och norra Finland och i praktiken har de lämnats helt utanför skogsbruksverksamheten genom skogscertifiering och skyddsprogram.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Värdefulla livsmiljöer, Skogarnas mångfald, Död ved, Naturliga trädslag, Skogarnas struktur
  • Lilla skogsordboken

    • N S

      Skogscertifiering

      Ett avtal som grundar sig på frivillighet utgående från vilket en oavhängig part kontrollerar att parterna som bundit sig till certifieringen har följt de nationellt överenskomna kriterierna. Genom skogscertifiering uppmärksammas skogsindustrins kunder om att råvarorna från skogen har framställts på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Nästan alla skogar i Finland är certifierade.