Gödsling

Gödsling av skogar är en lönsam skogsvårdsåtgärd, eftersom den påskyndar och ökar skogens tillväxt när den utförs rätt. Den gamla regeln lyder: när du offrar en euro på skogsgödsling får du tre euro tillbaka. 

Gödslingen är lönsammast i unga, redan gallrade skogar. Skogsgödsling har också en gynnsam inverkan på skogens hälsa: i en del fall påskyndas skogens återhämtning genom gödsling, till exempel om den röda tallstekeln har försämrat tillväxten. De huvudsakliga gödslingsmedlen är kväve, fosfor, urea och aska.

Kostnaderna för gödsling kan dras av i skogsbeskattningen. Skogsägaren kan också få Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling av skogar.

Bekanta dig med UPM Gödslingstjänsten

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsförnyelse, Plantskogsröjning och plantskogsskötsel, Kemera-finansiering, UPM Skogsgödsling, Kemera-stöd
  • Lilla skogsordboken

    • G L T

      Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

      En form av statligt understöd avsett för privata skogsägare. Understödet gäller förutom vissa skogsvårds- och grundförbättringsarbeten även skötsel av skogsnaturen.