Gödsling

Gödsling av skogar är en lönsam skogsvårdsåtgärd, eftersom den påskyndar och ökar skogens tillväxt när den utförs rätt. Den gamla regeln lyder: när du offrar en euro på skogsgödsling får du tre euro tillbaka. 

Gödslingen är lönsammast i unga, redan gallrade skogar. Skogsgödsling har också en gynnsam inverkan på skogens hälsa: i en del fall påskyndas skogens återhämtning genom gödsling, till exempel om den röda tallstekeln har försämrat tillväxten. De huvudsakliga gödslingsmedlen är kväve, fosfor, urea och aska.

Kostnaderna för gödsling kan dras av i skogsbeskattningen. Skogsägaren kan också få Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling av skogar.

Bekanta dig med UPM Gödslingstjänsten

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsförnyelse, Plantskogsröjning och plantskogsskötsel, Kemera-finansiering, UPM Skogsgödsling, Kemera-stöd
  • Lilla skogsordboken

    • G L T

      Tillväxt

      Ett enskilt träd eller virkesmängden i ett skogsområde utökas under en viss tidsperiod. Anges vanligen i kubikmeter eller procent per hektar och år.