Död ved

Död ved är en nyckelfaktor när det gäller skogarnas mångfald. I Finland finns det cirka femtusen arter som på ett eller annat sätt är beroende av död ved.  Skogsnaturens mångfald bevaras genom att lämna grova stående döda träd orörda när man utför skogshanteringsåtgärder. Mångfalden i skogen utökas dessutom genom att naturvårdsträd och konstgjorda högstubbar lämnas kvar.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogarnas mångfald, Värdefulla livsmiljöer, Naturliga trädslag, Skogarnas struktur, Vattenekosystem
  • Lilla skogsordboken

    • H N

      Naturens mångfald

      Med detta menas variation mellan arterna och genetiskt betingad variation inom arterna, variation i antalet arter och deras livsmiljöer och även växelverkan mellan den biotiska och den abiotiska naturen.