Prisbildning

Priset på virke bestäms enligt efterfrågan och tillgången på virkesmarknaden. En stabil prisnivå skapar de bästa förutsättningarna både ur köparens och säljarens synvinkel.

Priset på virke påverkas av många faktorer. Exempel på sådana faktorer är marknadssituationen, avverkningssättet, virkesslaget, virkets kvalitet och storlek, tidpunkten för drivningen och fjärrtransporten samt skogstransporten och mängden virke som säljs. I en virkesaffär beaktas dessa faktorer fall för fall.

Läs aktualitetsöversikt »

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Virkesaffärens olika skeden, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Köpe- och försäljningsanbud, Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär, Rotköp
  • Lilla skogsordboken

    • V

      Virkesaffär

      Köp och försäljning av virke där virket byter ägare på basis av ett avtal mellan köparen och säljaren. Virkesaffärer i privata skogar kan göras som rot-, leverans- eller kontantköp.