Värdefulla livsmiljöer

​En integrerad del av naturvården i ekonomiskogar är att bevara värdefulla livsmiljöer. I skogs- och naturskyddslagen definieras livsmiljöer och naturtyper som är viktiga med tanke på naturens mångfald och vars särdrag bevaras vid skötsel och användning av skogar.  Förutom det som nämns i lagen kräver även skogscertifieringen att vissa värdefulla livsmiljöers särdrag bevaras.

Oftast lämnas värdefulla livsmiljöer helt utanför skogshanteringen. En del objekt, såsom källor vars vattenhushållning förändrats och solexponerade åssluttningar, kan dock behöva naturvårdsåtgärder för att deras särdrag ska bevaras.

Som skogsägare gör du klokt i att vända dig till en fackman vid UPM i frågor som gäller skötseln av värdefulla naturobjekt.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Naturskogar, Skogarnas mångfald, Död ved, Naturliga trädslag, Skogarnas struktur
 • Video

 • Lilla skogsordboken

  • N S

   Skogscertifiering

   Ett avtal som grundar sig på frivillighet utgående från vilket en oavhängig part kontrollerar att parterna som bundit sig till certifieringen har följt de nationellt överenskomna kriterierna. Genom skogscertifiering uppmärksammas skogsindustrins kunder om att råvarorna från skogen har framställts på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Nästan alla skogar i Finland är certifierade.

   Skogslagen

   Skogslagen styr och reglerar skötseln och användningen av Finlands skogar. Lagen tillämpas på alla skogsägargruppers skogsbruksmarker. Syftet med skogslagen är att främja en hållbar användning av skogarna och skogarnas mångfald. Den gällande skogslagen trädde i kraft år 1997. Lagen revideras som bäst för att svara mot omständigheterna i den förändrade verksamhetsmiljön.