Värdefulla livsmiljöer

​En integrerad del av naturvården i ekonomiskogar är att bevara värdefulla livsmiljöer. I skogs- och naturskyddslagen definieras livsmiljöer och naturtyper som är viktiga med tanke på naturens mångfald och vars särdrag bevaras vid skötsel och användning av skogar.  Förutom det som nämns i lagen kräver även skogscertifieringen att vissa värdefulla livsmiljöers särdrag bevaras.

Oftast lämnas värdefulla livsmiljöer helt utanför skogshanteringen. En del objekt, såsom källor vars vattenhushållning förändrats och solexponerade åssluttningar, kan dock behöva naturvårdsåtgärder för att deras särdrag ska bevaras.

Som skogsägare gör du klokt i att vända dig till en fackman vid UPM i frågor som gäller skötseln av värdefulla naturobjekt.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Naturskogar, Skogarnas mångfald, Död ved, Naturliga trädslag, Skogarnas struktur
 • Video

 • Lilla skogsordboken

  • N S

   Naturens mångfald

   Med detta menas variation mellan arterna och genetiskt betingad variation inom arterna, variation i antalet arter och deras livsmiljöer och även växelverkan mellan den biotiska och den abiotiska naturen.

   Nyckelbiotop

   En liten, med tanke på naturens mångfald särskilt värdefull livsmiljö där det vanligen förekommer sällsynta eller krävande djur- eller växtarter. Nyckelbiotoper är bl.a. lundar och bäckar i naturtillstånd och områden längs bäckar. Nyckelbiotoperna som definieras i skogslagen bevaras i naturtillstånd när åtgärder som rör skogsbruket utförs.