Metsäkirjasto

Metsäkirjastosta löydät kätevästi tietoa metsäasioista. Tietoja voit selata sekä kuvaesityksen että artikkelikirjaston kautta. Artikkelien lisäksi metsänhoitoon, metsäpalveluihin ja puukauppaan voit perehtyä myös havainnollisten videoiden avulla.​
Suosittelemme käyttämään Metsäkirjastossa Internet Explorer -selainta.

Ohjeet

Lataa Flash tästä
Lataa Flash tästä

 

 Metsäkirjasto

 
 

 Hae Metsäkirjastosta

 
A B D E F G H I J K L M N P R S T U V W Y Ä

Taimikko

Luontaisesti tai viljellen syntynyt alle kuitupuumittaisten pienten puiden muodostama metsän alku tai nuori metsä, josta ei saa puunmyyntituloja. Taimikkovaihe kestää taimesta ensiharvennusikään.

Taimikon perkaus

Taimikon hoitotyö, jossa poistetaan havupuuntaimikosta sitä haittaava liika lehtipuusto ja harvennetaan taimet sopivaan kasvatustiheyteen niin, että kasvamaan jää mahdollisimman hyvälaatuinen puusto.

Taimikon varhaisperkaus

Tehdään tarvittaessa silloin, kun havupuun taimet ovat noin 0,5–1,5 metrin pituisia. Varhaisperkauksessa poistetaan pienestä taimikosta sitä haittaavaa lehtipuustoa. Kuusentaimikoissa se kannattaa tehdä reikäperkauksena; lehtipuusto poistetaan noin yhden metrin säteellä perattavista taimista. Varhaisperkauksesta on hyvin tärkeä huolehtia. Ajallaan tehtynä se on taloudellinen ja hyvin kannattava toimenpide.

Taimikonhoito

Kaikki taimikon kasvattamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm. heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.

Taimitarha

Taimien tuotantopaikka, jossa siemenistä kasvatetaan puuntaimia metsänuudistamisaloille vietäviksi. Nykyisin valtaosa taimista on paakkutaimia.

Taloudellinen kestävyys

Metsätalouden kestävyyden osa, jonka tavoitteena on turvata metsien tuottavuus sekä nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet taloudelliseen hyvinvointiin metsiä hyödyntämällä.

Talousmetsä

Metsää, jota hoidetaan pääasiallisena tavoitteena tuottaa myyntikelpoista puuta teollisuuden ja energiantuotannon monipuolisiksi raaka-aineiksi.

Tapio

Valtion omistama Tapio Oy tuottaa kestävän metsätalouden asiantuntija- ja kehittämispalveluja.

Tasaikäisrakenteinen metsä

Perinteisen metsänkasvatuksen menetelmin hoidettu metsä. Puustoltaan yhteneväisiä ja suhteellisen tasarakenteisia metsikkökuvioita hoidetaan yhtenevin menetelmin uudistamisesta päätehakkuuvaiheeseen. Metsikkökuvioita käsitellään mm. taimikonhoidoin ja harvennushakkuin.

Tavaralajimenetelmä

Puunkorjuumenetelmä, jossa rungot katkotaan jo hakkuupaikalla eri käyttötarkoituksiin sopiviksi puutavaralajeiksi, kuten tukki- ja kuitupuiksi. Suomessa käytetään lähes yksinomaan tavaralajimenetelmää.

Tehdasmittaus

Puutavaran mittaus tehtaalla. Yleisimmät tehdasmittausmenetelmät perustuvat puutavaran painoon, optiseen mittaukseen tai puiden tilavuuden mittaukseen pölkyittäin.

Terveyslannoitus

Maaperän ravinnetasapainon palauttamiseksi tehtävä lannoitus. Tavallisimpia ovat kangasmailla kasvavien metsien boorilannoitukset ja suometsien kalium-, fosfori- ja boorilannoitukset.

Tukki

Puun tyviosasta saatava, isokokoinen, latvaläpimitta yleensä vähintään 15 cm puutavara, jota käytetään sahojen ja vaneritehtaiden raaka-aineena.

Tukkipuu

Sellainen kasvava puu, josta saadaan ainakin yksi tukki. Yleensä minimikokoisen tukkipuun rinnankorkeusläpimitta on vähintään 17 cm.

Turvekangas

Suon ojituksen tuloksena kehittynyt, kasvillisuudeltaan pääosin kangasmaata muistuttava metsän kasvupaikka.