Monimuotoisuuden turvaamisen työkalut UPM:ltä

​UPM:n metsäpalvelutarjonta vastaa myös luontoarvoja korostavan metsänomistajan palvelutarpeisiin. Luonnonhoitohankkeet yhtiön omissa metsissä ja osallistuminen valtakunnallisiin yhteistoimintaverkostoihin METSO-ohjelman kautta ovat tuoneet UPM:lle osaamista metsäluonnon hoitoon liittyvissä asioissa. Tämä osaaminen on luonnonhoitopalvelujemme kautta yksityisen metsäomistajan käytettävissä.
​Palvelutarjontamme koostuu luontopainotteisesta metsäsuunnittelupalvelusta ja yksittäisten luonnonhoitotoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi suojeluun soveltuvien METSO-elinympäristöjen arviointi ja välitys METSO-ohjelman luontoarvojen kaupassa ovat osa palvelutarjontaamme.

UPM on tehnyt sopimukset alueellisten ELY-keskusten kanssa valmistelijana toimimisesta. Yksityiselle metsänomistajalle tämä tarkoittaa sitä, että halutessaan tarjota omistamaansa luontokohdetta suojelukohteeksi METSO:n, voi metsänomistaja olla suoraan yhteydessä UPM:n metsäasiantuntijaan, joka arvioi kohteen soveltuvuuden ja tekee valintaperusteet täyttävästä kohteesta puuston arvoon perustuvan tarjouksen. METSO-ohjelmaa toteutetaan myös luonnonhoitohankkeilla. Metsänomistaja voi saada rahoitusta yksittäisten luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen METSO-ohjelman puitteissa.

Metsäalan eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamat yhteistoimintaverkostot ovat hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ja kehittää talousmetsien luonnonhoitoa. Toimintaa on useissa yhteistoimintaverkostoissa, joista UPM on mukana neljässä. Näissä hankkeissa teemoina ovat paloelinympäristöt, kuukkeli (Perisoreus infaustus), ekologiset yhteydet aluetasolla sekä rupilisko (Triturus cristatus) muuttuvassa ilmastossa.

UPM:lle METSO ja sen yhteistoimintaverkostot ovat erinomainen tapa viedä käytäntöön yhtiön kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa Suomessa. Suurin osa maamme metsistä on talouskäytön piirissä, joten talousmetsien luonnonhoidolla on ratkaiseva merkitys Suomen metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä. UPM haluaa olla mukana kehittämässä nykyaikaista metsätaloutta, jossa talousmetsissä olevien luontoarvojen turvaaminen on olennainen osa kestävää ja kannattavaa puuntuotantoa.