Metsä tarjoaa runsaasti ekosysteemipalveluja

​Erilaiset ekosysteemit, kuten metsä tai järvi, tuottavat ihmisille ilmaisia palveluja. Nämä jaetaan tuotanto-, kulttuuri-, säätely- ja tukipalveluihin. Esimerkiksi luonnonvarat, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet, yhteyttäminen, pölytys ja paikallisilmaston säätely ovat ekosysteemien tuottamia palveluja.

Toimivat ekosysteemit ovat niin huomaamattomia, ettemme osaa niitä välttämättä arvostaa. Mutta jos ravintokasveja pölyttävät eläimet häviäisivät, huomaisimme pian niiden hyötyarvon ekosysteemissä. Monet ekosysteemien tarjoamista palveluista ovat korvauksetta kaikkien käytössä. Toisaalta osa niistä toimii tuotantopanoksina maataloudessa, metsätaloudessa ja matkailussa.  

Monille ekosysteemipalveluille on jo syntynyt tai syntymässä uusia markkinoita. Tällaisia ovat hiilipörssit, päästökauppa ja luonnonarvokauppa.         

Ekosysteemipalveluiden esiintuomisella on pyritty siihen, että luonnon monimuotoisuus saisi entistä enemmän painoarvoa alueiden käytössä. Esimerkiksi tietyn hankkeen hyödyt ja haitat olisivat helpommin mitattavissa.


UPM:n suunnittelumallissa metsä on monipuolinen ekosysteemi 

Perinteisessä metsäsuunnitelmassa lasketaan tulevien hakkuiden puumäärät ja ennakoidaan tulevat toimenpiteet puusto- ja maaperätietoihin perustuen. UPM:n uudessa suunnittelumallissa metsänomistaja voi tehdä omia valintojaan oman metsänsä käsittelyyn.

-UPM:n suunnittelumallilla toteutetaan metsänomistajan arvomaailman ja tarpeiden mukaista metsänkäsittelyä, kiteyttää UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa. Haluamme nähdä metsän monipuolisempana ekosysteeminä kuin pelkästään tuotteiden ja raaka-aineen tuottajana. Kun kehitämme myös muita ekosysteemipalveluja, löydämme metsälle useita innovatiivisia käyttömuotoja. Oleellista on kiinnittää huomio yhteistuotantoon, eikä tarkastella pelkästään puuntuotantoa.      


Tutustu UPM Metsäsuunnitelmaan