Ympäristötukien leikkaukset eivät merkitse tuen loppumista

​Metsänomistaja voi hakea korvausta suojeltavasta metsäkohteesta joko Suomen Metsäkeskukselta tai ELY-keskukselta. Korvausta voi hakea niin Metsälain 10 § mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen suojelusta kuin myös vapaaehtoisesti suojeltavaksi esitettävistä kohteista. Suojelu tai rauhoitus voi olla joko määräaikainen tai pysyvä. Korvausta maksetaan joko KEMERA- (kestävän metsätalouden rahoituslaki) tai METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) määrärahoista. Valtion säästötalkoot koskevat myös näitä määrärahoja ja myöntämisperusteita päivitetään.
​Suomen Metsäkeskuksen vapaaehtoiseen metsien suojeluun käytettävät ympäristötukimäärärahat vähenevät vuoden 2016 alusta merkittävästi. Myös näistä määrärahoista maksettavan ympäristötuen myöntämisperusteet päivitetään tämän syksyn aikana. Suomen Metsäkeskus tiedottaa uusista kriteereistä erikseen.

ELY-keskusten käytettävissä olevat vapaaehtoiseen metsien suojeluun tarkoitetut METSO-määrärahat eivät supistu merkittävästi vuonna 2016, vaikka Ympäristöministeriön METSO-rahoitus vähenee. Määrärahaleikkaus korvataan Ympäristöministeriön tätä varten keräämästä puskurirahastosta. Vuodelle 2016 METSO-korvauksiin on 20 M€. Vuosina 2017 ja 2018 määräraha laskee 5 miljoonalla vuodessa eli olisi 15 M€ vuonna 2015 ja 10 M€ vuonna 2018. Vuoden 2019 määräraha olisi 8 M€.

Metsänomistajan on siis edelleen mahdollista saada METSO-ohjelman mukaista korvausta metsänsä suojelusta niin halutessaan. Korvausta voi anoa seuraavien kohteiden määräaikaisesta tai pysyvästä suojelusta: lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, pienvesien lähimetsät, puustoiset suot ja soiden metsäreunat, metsäluhdat ja tulvametsät, harjujen paahdeympäristöt, maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, puustoiset perinnebiotoopit, kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden metsäiset elinympäristöt, muut monimuotoisuudelle tärkeät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot.

UPM tukee vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsien suojelua ja monimuotoisuuden edistämistä talousmetsissä. Autamme metsänomistajaa sekä suojelukohteiden valinnassa ja tukianomusten tekemisessä. Kysy lisää metsäasiakasvastaaviltamme joko asuinpaikkakunnaltasi tai metsäsi sijaintipaikkakunnalta

Katso yhteystiedot »
Lähetä yhteydenottopyyntö verkossa »
Soita numeroon 0204 16 121

Lue lisää:
Suomen Metsäkeskus/Metsien suojelu
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO
Ympäristöministeriön luonnonsuojeluohjelmat