UPM:n ja SYKE:n tutkimus ekosysteemipalveluista laajentaa käsitystä puupohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksista

​UPM ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat kehittäneet menetelmää, jolla voidaan arvioida puuntuotannon rinnalla metsästä saatavia muita hyötyjä eli ekosysteemipalveluja osana puupohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksia. Pilottitutkimuksessa tarkasteltiin sellutonnin valmistukseen tarvittavan puumäärän kasvatuksen vaikutuksia ympäristöön. Tutkimuksen kohteiksi valittiin metsien hiilinieluvaikutus, vesiensuojelu ja luontaisen metsälajiston ylläpito. Selvityksen mukaan metsä, josta sellupuu hankitaan, tuottaa puuraaka-aineen lisäksi monipuolisia hyötyjä.

​Tutkimuksen perustana oli UPM:n havusellutonnin tuotantoon Suomessa tarvittava puumäärä ja puiden kasvatukseen tarvittava aika. Kasvatettava puusto puhdistaa elinkaarensa aikana keskimäärin yli 8 miljoonaa litraa vettä ja sitoo yli 4 000 kg hiilidioksidia.

250_sienestys.jpgValtaosa maamme yli 20 000 metsälajista elää myös puuntuotannossa olevilla alueilla, ja sellutonnin raaka-aineeksi kasvatettavien puiden varassa elää useita satoja lajeja, kuten sieniä, sammalia, jäkäliä ja hyönteisiä. Metsien uudistamisella turvataan lajiston säilyminen pitkällä aikavälillä.

UPM:n toiminta perustuu puun monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Sellun lisäksi yhtiö valmistaa puusta sahatavaraa, vaneria, papereita ja tarramateriaaleja sekä hyödyntää tuotannon sivuvirrat ja tähteet biokemikaalien, energian sekä uusiutuvan dieselin tuotantoon.

Pioneerityö avaa uusia näkökulmia kestävyystarkasteluun

”Ekosysteemipalveluiden avulla maankäytön ja raaka-ainetuotannon ympäristövaikutuksia voidaan kuvata aiempaa monipuolisemmin. Valikoimme tutkimukseen indikaattorit, jotka liittyvät tärkeimpiin maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin, kuten uusiutuviin luonnonvaroihin, ilmastonmuutokseen, puhtaaseen veteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Kokonaisuudessa metsistä saatavat hyödyt ovat hyvin monipuolisia aina keruutuotteista virkistyskäyttöön”, sanoo UPM:n kansainvälisten metsäasioiden johtaja Timo Lehesvirta.

”Suomen kehittyvä biotalous tarvitsee lisää vastaavia hankkeita. Yritysten tulisi sisällyttää luonnosta saatavien ekosysteemipalveluiden tarkastelu osaksi hallintajärjestelmiään ja kehittää tästä vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Ekosysteemipalveluiden indikaattoreita tai mittaamismenetelmiä ei ole vielä missään yhteismitallisesti sovittu. Toteuttamamme tutkimus on askel eteenpäin tässä kehityksessä”, sanoo SYKE:n erikoistutkija Petteri Vihervaara.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Timo Lehesvirta, Kansainväliset metsäasiat, UPM p. 0400 752 212
Erikoistutkija Petteri Vihervaara, SYKE, p. 0295 251740

Tutustu myös Metsäkirjaston artikkeleihin osiossa Elämää metsässä. Niissä kerrotaan puista, ruokasienistä, linnuista ja puiden elämästä. Metsäkirjaston osiosta Vapaa-aika löydät ruoka-, retki- ja metsävinkkejä ja voit lukea vapaa-ajan palveluista, metsien virkistyskäytöstä sekä Katse luontoon -kolumneja ja kirjoituskilpailumme satoa.

Metsäkirjaston metsätestit -osiosta löydät leikkimielisiä testejä ja voit testata, mikä sieni, lintu tai puu olet.