puunkorjuu hakkuukone

Milloin hakkuukone saapuu metsääni?

​Puukauppa on solmittu ja leimikko on valmiina odottamassa hakkuuta. Siihen, milloin ostaja aloittaa puunkorjuun, vaikuttavat monet tekijät, kuten tehtaiden puuntarve, kohteen ominaisuudet ja sääolosuhteet. 

​Valtaosa puukaupoista on pystykauppoja, ja ne solmitaan yleensä kahden vuoden sopimusajalla. Tällöin kauppakirjaan eli metsänhakkuusopimukseen on merkitty päivämäärä kahden vuoden päähän, johon mennessä ostajan on  korjattava puut hakkuualalta. Jo ostovaiheessa puukaupan kohteena olevasta leimikosta selvitetään puunkorjuun suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat seikat. Näin kohde on valmiina odottamassa oikeaa korjuuhetkeä.

Korjuun ajoitukseen vaikuttaa muun muassa:   

  • Tehtaiden puuntarve – mitä, paljonko, milloin?
    Korjuun suunnitellussa tavoitteena on, että tarvittavaa puuraaka-ainetta on toimitettavissa jalostuspaikoille oikea määrä oikeaan aikaan. Korjuuta säätelemällä pysty-, tienvarsi- ja tehdasvarastot pidetään halutun suuruisina ja puutavaralajeja on varastoituna oikeassa suhteessa, jotta tehtaille voidaan toimittaa puuta läpi vuoden.  
  • Onko kyseessä kesä-, talvi- vai kelirikkoleimikko?
    Sääolosuhteet, puulaji ja maan kantavuus määräävät aikataulun, milloin puut korjataan hakkuualalta. Kesäleimikon pystyy korjaamaan ja puut kuljettamaan sulan maan aikana, talvileimikon puolestaan vain maan ollessa jäätynyt ja lumen suojatessa puiden juuria. Kelirikkoleimikolle voi mennä kaikissa olosuhteissa, myös kelirikkoaikaan keväällä tai syksyllä. Myös puulaji ohjaa korjuun ajoitusta. Maaperän kantavuuden ohella metsäteiden kunto vaikuttaa korjuukelpoisuuteen.

Paikalliselta metsäasiakasvastaavaltasi saat tietoa puunkorjuun suunnittelusta. Klikkaa yhteystietohakuun ja ota yhteyttä.  

Lue myös Metsän hengen 3/2014 juttu Metsästä tehtaalle, puukauppa askel askeleelta.