Metsänomistajan ympäristöopas

​Metsissämme kasvaa uusiutuvaa ja kierrätettävää raaka-ainetta. Vastuullisella metsien käytöllä voimme tuoda Suomeen hyvinvointia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.

Asiantuntijamme ovat koonneet listan asioista, joilla metsänomistaja voi edesauttaa metsänsä
monimuotoisuutta ja hyvinvointia. Toivottavasti vinkeistä on hyötyä!

 
250_UPM_jata_saastopuita_uudistusaloille.jpg
 
Jätä uudistushakkuualoille pysyvästi säästöpuita. Säästöpuut monipuolistavat metsien rakennetta, tarjoavat elinympäristöjä monille lajeille ja muodostavat kuollessaan järeää runkolahopuuta. Ne ovat oikein sijoitettuna hyödyllisiä myös maiseman kannalta.
 
 
  250_UPM_jata_kuolleet_puut_metsaan.jpg
 
Kuolleiden puiden jättäminen metsään on edullista ja tehokasta luonnonhoitoa. Järeä runkolahopuu sekä pysty- että maapuuna on eliölajien monimuotoisuuden kannalta tärkeä metsän rakennepiirre.
 
250_UPM_kasvata_metsa_sekapuustoisena.jpg
 
Sekametsän kasvattaminen kannattaa. Lehtipuusekoituksen käyttö havuvaltaisissa metsissä edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsän tuottokykyä. Säilytä myös harvalukuisempia puulajeja kuten pihlajaa, raitaa ja jaloja lehtipuita.
 
 
250_UPM_jata_rannoille_suojavyohykkeet_TeroIka¦êheimonen.jpg
 
Jätä hakkuissa ja maanmuokkauksessa vesistöjen ja pienvesien ympärille suojavyöhykkeet. Näin suojelet vesistöjä ravinne- ja kiintoainesvalumilta sekä edistät metsien monimuotoisuutta ja maisemanhoitoa.

 

250_UPM_turvaa_elinymparistot.jpg
 
Säilytä arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet. Jättämällä arvokkaat elinympäristöt metsätalouskäytön ulkopuolelle turvaat harvinaisten ja elinympäristöjensä suhteen vaateliaiden lajien elinmahdollisuuksia.
 
 
250_UPM_edista_riistan_elinolosuhteita_2.jpg
 
Ota riistalajien elinolosuhteet huomioon metsätaloudessa. Hyviä ja edullisia keinoja ovat taimikonhoidossa jätettävät riistatiheiköt ja alikasvoksen sekä vaihettumisvyöhykkeiden säästäminen hakkuiden yhteydessä.
 
250_UPM_suojele_vesistoja.jpg
 
Huolehdi vesiensuojelusta vesitalouden  järjestelyjen yhteydessä. Tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitetut vesiensuojelutoimet ehkäisevät metsätalouden vesistövaikutuksia. Vesiensuojeluratkaisuja ovat esim. kaivukatkot, lietekuopat ja pintavalutus.
 
 
250_UPM_metsien_virkistyskaytto.jpg
 
Säilytä retkeilyreitit ja polut kulkukelpoisina ja ota niiden lähimaisema mahdollisuuksien mukaan huomioon toimenpiteiden suunnittelussa. Kaava-alueilla toimittaessa ota kaavamääräykset huomioon.
 

Sertifioi metsäsi.

 
Metsäsertifiointi on ympäristöteko. Metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti toimimalla edistät taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää ja vastuullista metsätaloutta. Sertifioidulle puulle on aina kysyntää puumarkkinoilla.

FSC-logo-ja-logolisenssinumero.jpgpefc-logo.jpg


 

 
 
Lue lisää Metsämaailman vastuullisuus-osiosta
 
Tutustu myös blogeihin
 
Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltamme