Lisää leimikkosi arvoa kelirikkokestävällä tuhkatiellä

​Hyväkuntoinen ja pitkäaikainen metsätie parantaa metsätalouden kannattavuutta. Mahdollisuus puutavaran ajoon myös kesä- ja kelirikkoaikana tekee leimikoistasi halutun.

​Uusimpana innovaationamme tarjoamme yksityisille metsänomistajille tuhkatieratkaisua, jonka avulla metsäteistä saadaan kelirikkokelpoisia.
 
Tuhkaa käytettäessä metsätien:
• kelirikkokestävyys ja kantavuus paranevat
• kunnossapidon tarve vähenee
• tuhkamurskerakenteella tehty tierunko säilyttää ryhtinsä pitkään 
 
Tarjoamme ensimmäisenä tahona tuhkatien rakentamismahdollisuutta myös yksityisille metsänomistajille. Tässä vaiheessa tuhkatie-palvelu on saatavilla Jämsän ja Jyväskylän suunnalla. Metsäteiden materiaalina hyödynnämme voimalaitostemme sivutuotteena syntyvää tuhkaa.
 
Käytännössä tuhkatie rakennetaan näin:
• runkoon rakennetaan tuhkapatja, joka jakaa runkoon kohdistuvan kuormituksen laajemmalle alueelle
• pintaan tehdään aina murskekerros
• tuhka kovettuu tiivistämisen ja veden vaikutuksesta, jolla tierakenteeseen ajetusta tuhkasta saadaan kantava patja
• tien kantavuus paranee käytössä useamman vuoden aikana, kun tuhkapatja kovettuu lopulliseen muotoonsa.
 
Olemme UPM:llä on jo usean vuoden ajan kokeillet omien voimalaitostemme tuottamaa tuhkaa metsäteiden kunnostuksessa ja kokemuksemme ovat olleet hyviä. Tuhka päätyi aikaisemmin suurimmaksi osaksi kaatopaikoille, mutta nykyisin pyrimme etsimään kaikelle tuhkalle hyötykäyttöä. Puuntuhka on erinomaista metsälannoitetta, mutta lannoitus ei ole ratkaisu kuin osalle voimalaitosten tuhkasta. 
 
Tuhkan käyttöä metsätien rakentamisessa ja kunnostuksessa tutkitaan useammassakin eri hankkeessa. UPM on mukana mm. Metsäntutkimuslaitoksen ja Tapion koordinoimissa tuhkatiehankkeissa.