UPM Keski-Suomen yhteismetsä


Keski
-Suomen yhteismetsä harjoittaa kestävää metsätaloutta osakkaiden hyväksi, metsien monikäyttöön yhdistettynä.Yhteismetsän tavoitteena on yhteistyössä UPM:n kanssa edistää aktiivista metsänomistusta, joka parantaa puun tasaista markkinoille tuloa ja metsätalouden kannattavuutta. Keskeisenä toimintaperiaatteena on metsiä hoitamalla ohjata puuston kehitystä mahdollisimman arvokkaan puusadon tuottamiseen sekä jakaa yhteismetsän saamaa puun myyntituloa ylijäämänä osakkaille säännöllisesti.

Yhteismetsällä on metsäpalvelusopimus UPM:n kanssa, minkä tarkoituksena on huolehtia metsien ammattitaitoisesta hoidosta ja varmistaa kilpailukykyisesti menekki yhteismetsästä myytävälle puulle. Yhteismetsän tavoitteena on myös ehkäistä metsätilojen pirstoutumista.

Metsänomistaja voi liittää yhteismetsään oman kiinteistönsä metsäalueen, jota vastaan hänen kiinteistönsä saa liitettävän alueen arvoa vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia. Yhteismetsän ylijäämää jaetaan osakkaille yhteismetsäosuuksien suhteessa. Yhteismetsän osakkaaksi tuleminen käy sopimalla metsän liittämisestä yhteismetsään.

Yhteismetsällä on UPM:n kanssa sopimus yhteismetsän hallinnoinnin palveluista ja nelijäseninen hoitokunta, joka hoitaa yhteismetsän käytännön toiminnan osakkaiden puolesta.

Yhteismetsä on FSC-sertifioitu.
 

 SIJOITUSTUOTTO

 
Lue seloste sijoitustuoton laskentamenetelmistä, joka sisältää kuvaukset laskentamenetelmistä sekä puustoarviointiin liittyvistä epävarmuustekijöistä.

Keski-Suomen yhteismetsän sijoitustuotto oli 4,3 prosenttia vuonna 2014 ilman laskentavuoden kantohintojen muutoksesta johtuvaa koko pystypuuston arvon muutosta ja sen vaikutusta sijoitustuottoon. Tällöin tuottoon vaikuttavina osatekijöinä ovat tarkastelussa liiketuloksesta tulot ja kustannukset sekä pystypuuston nettokasvun arvo. Sijoitustuotto kuvaa silloin vuotuista metsätalouden kannattavuutta. Vuosittaisiin liiketuloksen sisältämiin puun myyntituloihin vaikuttaa tilikaudella toteutuneiden hakkuiden määrä ja sen arvo. Sijoitustuottoa voi tarkastella esimerkiksi kolmen vuoden keskiarvona, koska tilikaudella myydyn puun hakkuiden toteutusta voi jaksottua myöhemmille tilikausille erilaisten hakkuukohteiden ja –olosuhteiden vuoksi.Keski-Suomen yhteismetsän vuosien 2012-2014 sijoitustuoton keskiarvo oli 5,6 prosenttia ilman laskentavuoden kantohintojen muutoksesta johtuvaa koko pystypuuston arvon muutosta ja sen vaikutusta sijoitustuottoon.

Ilman yhteismetsän laajenemiskustannuksia vastaava vuoden 2014 sijoitustuotto oli 4,4 prosenttia ja vuosien 2012-2014 sijoitustuottojen keskiarvo oli 5,8 prosenttia.