​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Metsissämme kasvaa uusiutuvaa ja kierrätettävää raaka-ainetta. Vastuullisella metsien käytöllä voimme tuoda Suomeen hyvinvointia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.

Perinteisten rakennusmateriaalien ja paperin lisäksi puusta tehdään nykyisin esimerkiksi uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuvan raaka-aineen, puun, käytöllä voimme vähentää tarvetta uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöön.
 

 METSÄ RIKASTUTTAA ELÄMÄÄSI MONIN TAVOIN

 
Metsän monet käyttötarpeet ja metsänhoito
Metsän monet käyttötarpeet ja metsänhoito kohtaavat Suomessa luontaisesti. Metsäsertifiointi on tällä hetkellä
vahvin tapa osoittaa kansainvälisesti, että meillä Suomessa kasvanut puu on vastuullisesti tuotettua.

Sertifioimalla metsäsi pystyt osoittamaan, että hoidat metsääsi vastuullisesti. Se takaa puullesi vakaan menekin, koska siten pystymme osoittamaan kansainvälisille asiakkaillemme tuotteidemme puuraaka-aineen alkuperän.

Hyvin hoidettu metsä rikastuttaa elämää. Asioimalla kanssamme varmistat, että myös jälkipolvet nauttivat
vastuullisista valinnoista ja metsäsi tuotosta.
 

  Arvokkaat elinympäristöt

 

628_arvokkaat-elinymparistot-puro.jpg
Ympäröivästä metsäluonnosta poikkeavat kohteet, kuten pienvedet, lehtolaikut ja luonnontilaiset suot ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita. Metsätaloudessa arvokkaat elinympäristöt turvataan jättämällä ne pääsääntöisesti käytön ulkopuolelle. Jotkin elinympäristötyypit, kuten harjujen paahderinteet, voivat kuitenkin
vaatia säilyäkseen aktiivisia hoitotoimenpiteitä.

Lue lisää ja katso video arvokkaista elinympäristöistä 
Lue lisää UPM:n toimista monimuotoisuuden edistämiseksi

 

 Talousmetsien luonnonhoito

 

Talousmetsien luonnonhoitotoimien, kuten laho- ja säästöpuuston jättämisen, tavoitteena on luoda ja ylläpitää luonnonmetsän rakennepiirteitä talousmetsissä. Tehokkaat luonnonhoidon keinot ovat laajoille alueille soveltuvia
sekä käytännön metsänhoitoon ja puunkorjuuseen integroituja.

 

 Vesiensuojelu

 

Metsätaloudessa vesiensuojelulla tarkoitetaan toiminnasta aiheutuvien vesistövaikutusten ehkäisemistä.
Tyypillisiä esimerkkejä vesiensuojelutoimista ovat vesistöjen ja pienvesien varteen jätettävät suojavyöhykkeet,
valumavesien suodatus- ja saostusmenetelmät, eroosion hallinta kohdevalinnan ja työn toteutustavan kautta.

 

 Puun alkuperä

 
628_puupino.jpg
Puun alkuperän tunteminen muodostaa perustan vastuulliselle puunhankinnalle. Alkuperän seurannalla
varmistetaan, että puu täyttää keskeiset vastuullisuuden periaatteet ja se on laillista, peräisin kestävästi hoidetuista
metsistä ja täyttää kansainvälisten sertifiointijärjestelmien asettamat vaatimukset. Puu on jäljitettävissä koko
 matkan metsästä tehtaalle. Puukaupan yhteydessä puuerä saa yksilöidyn tunnuksen, joka seuraa välivarastojen sekä kuljetuksen kautta aina tehtaalle saakka. 

 

 Metsien rooli suomalaisessa kulttuurissa

 
628_jokamiehen-oikeudet.jpg
Puun lisäksi metsät ovat kautta vuosisatojen tarjonneet aineksia suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.
Metsillä on aina ollut ja on edelleen keskeinen rooli suomalaisuudessa. Taloutemme, luontomme ja kulttuurimme
rakentuu monin tavoin metsien varaan. Jokamiehen oikeudet mahd
ollistavat metsien käytön monenlaisiin tarpeisiin.
Elävän luonnon lisäksi metsät sisältävät myös tuhansittain muinaisjäännöksiä, palasia maamme historiasta.


 

 Yhteiskunnallinen vaikutus

 
628_sidosryhmat-partio-roihu.jpg
Hyvin toimiva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on menestyksemme avaintekijä – pyrimme ymmärtämään
syvällisesti sidosryhmiemme tarpeita ja näkemyksiä, jotta voimme luoda heille todellista arvoa. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, sijoittajat ja rahoittajat, henkilöstö, toimittajat, viranomaiset ja päättäjät,
media, kansalaisjärjestöt ja paikalliset yhteisöt. Olenna
isuusarviointi on yksi tapa luoda yhteinen kuva siitä,
mikä on tärkeää kaikille osapuolille.
 
Vaikutamme meitä ympäröiviin yhteisöihin ja yhteiskuntiin monin tavoin. Olemme sitoutuneet kehittämään toimipaikkojemme läheisyydessä olevien yhteisöjen elinvoimaisuutta tekemällä aktiivista yhteistyötä ja käymällä
avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että sitoudumme vastuulliseen
ja eettiseen liiketoimintaan kaikilla toiminta-alueillamme.
 
 

 ​Taloudellinen vaikutus

 
628_puunkuljetus.jpg
Toimintamme taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä läheisissä yhteisöissä mutta myös kansallisella tasolla
– UPM on esimerkiksi yksi Suomen suurimmista veronmaksajista. Tärkeimmät vaikutukset koskevat työllisyyttä,
logistiikkaa, raaka-aineiden toimitusta, verotuloja sekä viennin ja sijoitusten tuomia tuloja. Taloudelliset vaikutukset koskevat kaikkia tärkeitä sidosryhmiämme – sijoittajista ja henkilöstöstä metsänomistajiin, paikallisyhteisöihin
ja päättäjiin.
 
Puunhankintamme luo tuhansia työmahdollisuuksia
UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. Hankimme puuta tehtaidemme raaka-aineeksi ja hoidamme
sekä yhtiön että yksityismetsänomistaja-asiakkaidemme metsiä vastuullisesti. Puu on arvokas raaka-aine, ja
käytämme sen mahdollisimman tehokkaasti eri tuotteiden valmistuksessa. Tehtaamme Suomessa jalostavat
vuosittain noin 18 miljoonaa kuutiometriä kuusta, mäntyä ja koivua. Valtaosan puusta ostamme Suomesta
yksityismetsänomistajilta, ja teimme vuonna 2015 yli 20 000 puukauppaa heidän kanssaan.
 
Hakkuista, logistiikasta ja metsänhoitotöistä huolehtii paikallisten yrittäjien verkosto. Nämä yritykset työllistivät
 yli 2000 metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajaa sekä metsuria UPM:n hankinta-alueella.
 
KestavaMetsatalous_infograf_FI_628x.png